Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació del PCAP i el PPT que han de regir el CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS: ESCOLA PAU CASALS, ESCOLA FONT DE L’ORPINA I LES ESCOLES BRESSOL EL XIC I EL CUC (Exp.69/2023)

16 d'octubre de 2023


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de setembre de 2023, va incoar l’expedient de contractació del SERVEI  DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS: ESCOLA PAU CASALS, ESCOLA FONT DE L’ORPINA I LES ESCOLES BRESSOL EL XIC I EL CUC, DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES. El mateix òrgan, en sessió ordinària de 9 d’octubre de 2023 va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la present licitació.

 

Contra el present procedeixen els següents recursos: 

  1. L’anunci de licitació és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, que s’haurà d’interposar en un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el perfil del contractant, atenent l’article 50.1.a) de la LCSP. Contra el present acte no procedirà la interposició de cap recurs administratiu ordinari.
  2. També serà susceptible de recurs contenciós administratiu, a interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats