Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Normativa municipal Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

Títol Document
Ordenança fiscal núm. 1
IMPOST BÉNS IMMOBLES
Ordenança fiscal núm. 2
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Ordenança fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Ordenança fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Ordenança fiscal núm. 5
IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS OBRES
Ordenança fiscal núm. 6
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Ordenança fiscal núm. 7
SERVEIS INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Ordenança fiscal núm. 8
TAXA PER LA VIGILÀNCIA ESPECIAL
Ordenança fiscal núm. 9
TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS I SÍMBOLS MUNICIPALS
Ordenança fiscal núm. 10
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS
Ordenança fiscal núm. 11
TAXA CONTROL SANITARI D'ANIMALS
Ordenança fiscal núm. 12
TAXA LLICÈNCIES OBRES O COMPROVACIÓ AC
Ordenança fiscal núm. 13
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Ordenança fiscal núm. 14
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Ordenança fiscal núm. 16
TAXA PER UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I REALITZACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES
Ordenança fiscal núm. 17
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DRET DE CONNEXIÓ
Ordenança fiscal núm. 18
TAXA SERVEI GESTIÓ RESIDUS MUNICIPALS
Ordenança fiscal núm. 19
TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC
Ordenança fiscal núm. 20
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Ordenança fiscal núm. 21
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Ordenança fiscal núm. 22
TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT
Ordenança fiscal núm. 23
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDICO ESPORTIU
Ordenança fiscal núm. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA I DANSA
Ordenança fiscal núm. 25
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES
Ordenança fiscal núm. 26
PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL I ALTRES PUBLICACIONS
Ordenança fiscal núm. 27
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
Ordenança general de gestió
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats