Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Normativa municipal Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

Títol Document
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
Ordenança gestió, inspecció i recaptació 2019
Ordenança fiscal núm. 1
Impost béns immobles
Ordenança fiscal núm. 2
Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 4
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 5
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 6
Contribucions especials
Ordenança fiscal núm. 7
Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l'activitat
Ordenança fiscal núm. 8
Taxa per la vigilància especial
Ordenança fiscal núm. 9
Taxa per expedició de documents i símbols municipals
Ordenança fiscal núm. 10
Taxa per la prestació de serveis funeraris municipals
Ordenança fiscal núm. 11
Taxa de control sanitari d'animals
Ordenança fiscal núm. 12
Taxa de llicències d'obres o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
Ordenança fiscal núm. 13
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Ordenança fiscal núm. 14
Taxa per la utilització dels edificis municipals
Ordenança fiscal núm. 16
Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals i la realització d’activitats esportives
Ordenança fiscal núm. 17
Taxa pel subministrament d'aigua i dret de connexió
Ordenança fiscal núm. 18
Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Ordenança fiscal núm. 19
Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 2015
Ordenança fiscal núm. 20
Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
Ordenança fiscal núm. 21
Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Ordenança fiscal núm. 22
Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament
Ordenança fiscal núm. 23
Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdico-esportiu
Ordenança fiscal núm. 24
Taxa per la prestació del servei d’Escola de Música i Dansa
Ordenança fiscal núm. 25
Taxa per a parades, barraques, casetes de venda i espectacles
Ordenança fiscal núm. 26
Preu públic per publicitat al butlletí d’informació municipal i altres publicacions
Ordenança fiscal núm. 27
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats