Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

 

Accediu a les publicacions oficials de l’Ajuntament de Vacarisses:

 

e-TAULER

 

 

 

A continuació, trobareu informació complementària sobre els anuncis publicats.

 • Arquitecte/a: Aprovació llista provisional d’admesos/es i exclosos/es i data del primer i segon exercici

  11/10/2018

  Aprovació llista provisional d’admesos/es i exclosos/es i data del primer i segon  exercici
   
  Un cop finalitzat el termini per presentar les sol·licituds per participar al procés de selecció de la provisió d’un/a arquitecte/a com a funcionari/ària interí/na, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos/es i exclosos junta amb el nomenament dels membres del Tribunal i la data de realització de la primera de les proves.

 • Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vacarisses

  5/10/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del dia 26 de juliol de 2018,  va acordar l’aprovació inicial de la modificació del REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’ AJUNTAMENT DE VACARISSES,  i exposar-lo  al públic, per termini de trenta dies hàbils.

 • Reglament del servei d'arxiu municipal de Vacarisses

  1/10/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 27 de setembre de 2018 va aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES, el text del qual és coincident amb el model tipus que aprovà la Presidència de la Diputació mitjançant Decret núm. 10859/17, en data 2 de novembre de 2017, publicat al BOPB del 12 de desembre de 2107 i anunciat al DOGC núm. 7521, el 21 de desembre de 2017.

 • Modificació Puntual Pla General Ordenació Municipal a l'àmbit de restauració d'una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i manteniment de planta d'aglomerat asfàltic

  28/9/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 27 de setembre de 2018, ha aprovat  inicialment la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i el manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a la explotació”, acord que porta implícita l'aprovació dels convenis urbanístics, un subscrit en data 12 de setembre de 2018 entre l’Ajuntament...

 • Finalitzada la selecció per urgència d'un/a operari/ària per la deixalleria muncipal

  19/9/2018

  Ha finalitzat el procés de selecció d'un/a operari/ària per la deixalleria municipal.
   
    
  Per qualsevol dubte adreceu-vos a:
   
  Departament de Recursos Humans 938359002 ext 131
  montorobr@vacarisses.cat
   

 • Resultat del procés de selecció per la borsa de treball d’administratius/ves

  18/9/2018

  Ja podeu consultar als documents adjunts el resultat del procés de selecció.
   
   
  Per qualsevol dubte adreceu-vos a: montorobr@vacarisses.cat
   
   

 • Reglament de funcionament del Consell de Vila

  29/6/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses , en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018,  va aprovar inicialment el REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE VILA, alhora que acordava la submissió del precitat reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils. L’expedient podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals de dilluns a divendres, de 9:00 hores a 14:00, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils desprès d’haver...

 • Subvencions llibres de text

  25/6/2018

  Subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic destinats a l’alumnat resident a Vacarisses que estigui empadronat al municipi i que cursi estudis d’educació infantil (2n cicle), primària o educació secundària obligatòria a centres escolars públics del municipi durant el curs 2018-2019.

 • Subvencions destinades a alumnes per a l'adquisició de lllibres de text, material didàctic i complementari informàtic, curs escolar 2018-2019

  4/6/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 31 de maig de 2018, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2018-2019,  i sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província,...

 • Projecte "Instal.lació de gespa artificial i obra civil al camp de futbol municipal de Vacarisses"

  22/5/2018

   La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 21 de maig de 2018, ha aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària titulat projecte de la INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I OBRA CIVIL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VACARISSES, elaborat per Top Consulting Esportiu,SLU, en data abril de 2018, amb un pressupost d’execució per contracta de 330.586,39 euros, i  es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última...

 • Pla Local d'Infància i Adolescència Vacarisses

  4/5/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 26 d'abril de 2018, va aprovar la modificació del Pla Local d’Infància i Adolescència Vacarisses, i acordà publicar-ne la versió consolidada del Pla amb les modificacions de què ha estat objecte.
   
   

 • Projecte "Instal.lació de bombament del nou pou de Torreblanca i canalització d'impulsió fins el dipòsit de la Torre, situades dintre del terme municipal de Vacarisses"

  4/5/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 26 d'abril de 2018, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE TORREBLANCA I CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA TORRE, SITUADES DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES, redactat per l’enginyer agrònom Salvador Gibert Badia, en data març de 2018, amb un pressupost per a coneixement de l'administració de 248.361,06 euros, i quedà...

 • Subvencions destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Vacarisses,2018

  4/4/2018

  El Ple de l'Ajuntament, en sessió del 22 de març de 2018, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, les qual inclouen les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Servei a les Persones i a l’Àrea de Serveis Territorials destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, per a l’any 2018, mitjançant el procediment de concurrència...

 • Aprovació inicial modificació Reglament de funcionament del Consell Municipal de Comunicació

  26/2/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 22 de febrer de 2018 va acordar aprovar inicialment la modificació del REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, i sotmetre l'expedient administratiu  a informació pública, mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, a la pagina web municipal , al taulell d’edictes municipals , a l’eTauler i al Diari Ara, pel termini de 30 dies hàbils , durant el qual podrà ser examinat i presentar les al·legacions,...

 • Canvi nom Avda. Trías Fargas per denominar-la Avda. Muriel Casals i Couturier

  26/2/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 22 de febrer de 2018, acordà aprovar inicialment la modificació de l’avinguda de Trías Fargas i denominar-la avinguda de Muriel Casals i Couturier .

 • Alteració de la qualificació jurídica de bé de domini públic i adjudicació directa de cessió en precari de l´ús c/Segre 14-16 Ventayol

  26/1/2018

  Per acord del Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, adoptat en sessió ordinària del 25 de gener de 2018, s’ha disposat sotmetre a informació pública la proposta d’alteració de la qualificació jurídica de la part del bé de domini públic municipal , equipament públic, per tal de qualificar-lo com a bé patrimonial, amb la següent descripció:
   
  Porció de terreny i la seva edificació de superfície 114,00 metres quadrats , que formen part de la finca , situada al carrer Segre núm....

 • Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI)

  23/11/2017

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 d'octubre de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de Vacarisses 2017-2021, i sotmetre'l a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i el tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel període de 30 dies hàbils a comptar des del següent en què sigui...

 • Projecte "Illa de vianants centre urbà de Vacarisses 2017"

  21/7/2017

  Aprovat inicialment en data 18 de juliol de 2017, per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, el projecte bàsic i executiu ”ILLA DE VIANANTS CENTRE URBÀ VACARISSES 2017”, elaborat en data juliol de 2017 per l’arquitecte Pere Puigdomènech i Roca , amb un pressupost execució per contracta de 191.809,35 euros (pressupost d’execució material de 133.210,19 euros, benefici industrial i despeses generals 25.309,94 euros, i IVA 21% 33.289,23 euros), el qual conté els elements...

 • Subvencions destinades a alumnes per a l'adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic del curs escolar 2017-2018

  29/5/2017

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 25 de maig de 2017, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2017-2018.

 • Subvencions destinades a usuaris/usuàries del servei d'Escola de Música del curs 2017-2018

  29/5/2017

  El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 25 de maig de 2017 va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, destinades als usuaris/usuàries del servei d’Escola de Música de Vacarisses, del curs 2017-2018.

RSS 2.0

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2018 Tots els drets reservats