Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

 

Accediu a les publicacions oficials de l’Ajuntament de Vacarisses:

 

e-TAULER

 

 

 

A continuació, trobareu informació complementària sobre els anuncis publicats.

 • Projecte "Ampliació CAP Vacarisses"

  23/1/2019

  La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 22 de gener de 2019, va aprovar inicialment el projecte "AMPLIACIÓ CAP VACARISSES", elaborat per l'arquitecta Teresa Boada Centelles, en data setembre de 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de 180.482,64 euros. Es sotmet l'expedient i l'acord d'aprovació inicial del projecte a informació pública, mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al...

 • Obert el termini per presentar sol·licituds per participar al procés de selecció borsa de treball de professors de l’escola municipal de música

  17/1/2019

  Obert el termini per presentar sol·licituds per participar al procés de selecció borsa de treball de professors de l’escola municipal de música en les especialitats de:
   
  trompeta i trombó flauta travessera clarinet, saxo violí violoncel guitarra piano sensibilitzacions i llenguatges sensibilitzacions, llenguatges i conjunts coral S’ha resolt aprovar la convocatòria de la borsa de professors/es per l’escola municipal de música per poder cobrir les possible vacants o substitucions...

 • Subvencions destinades a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre, que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2019-2020

  3/12/2018

  El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2018, va aprovar inicialment “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2019-2020” .

 • Reglament del servei d'arxiu municipal de Vacarisses

  1/10/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 27 de setembre de 2018 va aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES, el text del qual és coincident amb el model tipus que aprovà la Presidència de la Diputació mitjançant Decret núm. 10859/17, en data 2 de novembre de 2017, publicat al BOPB del 12 de desembre de 2107 i anunciat al DOGC núm. 7521, el 21 de desembre de 2017.

 • Modificació Puntual Pla General Ordenació Municipal a l'àmbit de restauració d'una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i manteniment de planta d'aglomerat asfàltic

  28/9/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 27 de setembre de 2018, ha aprovat  inicialment la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i el manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a la explotació”, acord que porta implícita l'aprovació dels convenis urbanístics, un subscrit en data 12 de setembre de 2018 entre l’Ajuntament...

 • Subvencions destinades a alumnes per a l'adquisició de lllibres de text, material didàctic i complementari informàtic, curs escolar 2018-2019

  4/6/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 31 de maig de 2018, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2018-2019,  i sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província,...

 • Projecte "Instal.lació de gespa artificial i obra civil al camp de futbol municipal de Vacarisses"

  22/5/2018

   La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 21 de maig de 2018, ha aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària titulat projecte de la INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I OBRA CIVIL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VACARISSES, elaborat per Top Consulting Esportiu,SLU, en data abril de 2018, amb un pressupost d’execució per contracta de 330.586,39 euros, i  es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última...

 • Pla Local d'Infància i Adolescència Vacarisses

  4/5/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 26 d'abril de 2018, va aprovar la modificació del Pla Local d’Infància i Adolescència Vacarisses, i acordà publicar-ne la versió consolidada del Pla amb les modificacions de què ha estat objecte.
   
   

 • Projecte "Instal.lació de bombament del nou pou de Torreblanca i canalització d'impulsió fins el dipòsit de la Torre, situades dintre del terme municipal de Vacarisses"

  4/5/2018

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 26 d'abril de 2018, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE TORREBLANCA I CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA TORRE, SITUADES DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES, redactat per l’enginyer agrònom Salvador Gibert Badia, en data març de 2018, amb un pressupost per a coneixement de l'administració de 248.361,06 euros, i quedà...

 • Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI)

  23/11/2017

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 d'octubre de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de Vacarisses 2017-2021, i sotmetre'l a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i el tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel període de 30 dies hàbils a comptar des del següent en què sigui...

 • Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable del municipi de Vacarisses

  3/4/2017

  El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 30 de març de 2017 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VACARISSES, alhora que acordava la submissió del dit Reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

 • Codi ètic, qualitat democràtica i bon govern a l'Ajuntament de Vacarisses

  3/6/2016

  El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2016 va aprovar el “Codi ètic, qualitat democràtica i bon govern a l’Ajuntament de Vacarisses”, amb vocació d’instrument d’autoregulació de les actuacions dels membres electes i dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, on s’estableixen els principis, les regles i els models de conducta desitjables i amb la finalitat d’incrementar els nivells de transparència i bon govern en la gestió...

 • Decret d’admissió d’infants als centres públics d’educació infantil de primer cicle de Vacarisses

  9/2/2015

  Decret del regidor d’Ensenyament d’admissió d’infants als centres públics d’educació infantil de primer cicle del municipi de Vacarisses (EB El Xic i EB El Cuc), convocatòria  de febrer del curs 2014-2015.

RSS 2.0

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats