Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de vestuaris, àrees d'instal.lacions, cobertes i pista de pàdel

17 de gener de 2022


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 17 de gener de 2022,  ha aprovat inicialment el PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE VESTUARIS, ÀREES D’INSTAL.LACIONS, COBERTES I PISTA DE PÀDEL, per al camp de futbol municipal situat a l'avinguda Muriel Casals núm. 19,  elaborat per  ARCHITECTURAL INDUSTRIALITZED OFFICE,SL, amb NIF B66026147,  en data desembre de 2021,   amb un pressupost execució per contracta de 861.639,68 euros.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

El projecte i expedient va ser  sotmès a informació pública mitjançant anuncis al tauler d’anuncis de la pàgina Web municipal , a l’eTauler i al Portal de la Transparència en data 17.01.2022,  pel període de 30 dies  hàbils,  comprès entre el 18.01.2022 i el 28.02.2022, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la qual cosa ha esdevingut aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

En virtut del què disposa l’article 37.2 del ROAS, en data 18 de gener de 2022, es sol.licità autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat de Catalunya, qui en data 15 de març de 2022 resol autoritzar-les d’acord amb la documentació aportada, les característiques i les condicions que s’assenyalen a l’esmentada resolució.

L'anunci que dóna notícia de l'aprovació definitiva del projecte ha estat publicat  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8634 de data 25.03.2022, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data  25.03.2022, i  tanmateix fou inserit al Portal de la Transparència , a l’eTauler,  i al Tauler d’anuncis del Web municipal en data 18.03.2022.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats