Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu obra nova dependències Policia municipal de Vacarisses

22 de juny de 2021


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 21 de juny de 2021,  ha aprovat inicialment el PROJECTE EXECUTIU OBRA NOVA DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE VACARISSES, elaborat per l’arquitecta senyora Àgueda Rovira Gabarró, núm.  de col.legiada 32898/7,   en data juny de 2021,   amb un pressupost execució per contracta de 779.665,76 euros (pressupost d’execució material de 530.855,06 euros, despeses generals 69.011,16 euros, benefici industrial 31.851,30 euros, seguretat i salut 12.634,35, i IVA 21% 135.313,89 euros):

En compliment de l’article 37.1.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

L'anunci fou pubicat a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència el dia 22 de juny de 2021, per la qual cosa el termini d'informació pública finalitzarà el dia 4 d'agost de 2021.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 31 d’agost de 2021, va acordar aporovar definitivament el projecte, tot desestimant les al.legacions presentades pel Grup Municipal UIPV.

L'anunci de l'acord d'aprovació definitiva fou pubicat a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència el dia 3 de setembre de 2021, al BOPB del dia 10 de setembre de 2021 i al DOGC número 8499 del dia 10 de setembre de 2021.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats