Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu per a la reforma de la zona esportiva de Can Serra a Vacarisses. Fases I i II

8 de juny de 2021


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 7 de juny de 2021, ha aprovat inicialment el PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN SERRA A VACARISSES. FASES I i II,  elaborat per l’arquitecte senyor Jaume Casadevall Puig, núm.  de col.legiat 55.487/1,  en data maig de 2021, amb un pressupost execució per contracta de 593.778,92 euros (pressupost d’execució material de 412.375,11 euros, despeses generals 53.608,76 euros, benefici industrial 24.742,51 euros, i IVA 21% 103.052,54 euros), import total que inclou DUES FASES.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions de l'anunci que en dóna notícia a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

Havent estat  sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats al tauler d’anuncis de la pàgina Web municipal i a l’eTauler i al Portal de la Transparència el dia 8.06.2021,  i pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 9 de juny de 2021 i el dia  21 de juliol de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions, esdevé aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

L'anunci d'aprovació definitiva ha estat publicat al tauler d’anuncis de la pàgina Web municipal i a l’eTauler i al Portal de la Transparència el dia 22.07.2021, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29.07.2021, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8468 de data 29.07.2021.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 8 de novembre de 2021, va aprovar l'actualització del pressupost de la FASE I  del PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN SERRA A VACARISSES, resultant un  pressupost execució per contracta de 426.843,02 euros (pressupost d’execució material de 296.439,35 euros, despeses generals 38.537,12 euros, benefici industrial 17.786,36 euros, i IVA 21% 74.080,19 euros).Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats