Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació Plec clàusules administratives particulars i Plec prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de SERVEIS REDACCIÓ PROJECTES REPARCEL.LACIÓ I PROJECTES URBANITZACIÓ ÀMBITS PAU URBANITZACIONS CA L'OLIVA, EL

28 de juny de 2023


Per Decret de l’Alcaldia núm. 259, de de data  27 de juny de 2023, s'ha resolt aprovar el  Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte de serveis de redacció del PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ I DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU DE LES URBANITZACIONS DE CA L’OLIVA, EL FRESNO, LA FARINERA I POU GRAN,  A VACARISSES.

simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat, amb els requisits de l’article 115 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre i de conformitat amb el que determinen els articles 123 i 124 del mateix text legal.

La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos. b) Recurs davant la judisdicció contenciosa administrativa que s'haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats