Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Procés selecció estabilització: concurs-oposició (agent de policia). Publicació del resultat final del procés selectiu

8 de març de 2024


Resultat de procés selectiu d'una plaça d'agent de la Policia Local, per sistema de concurs-oposició, grup de titulació C1, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, inclosa a l’Oferta Pública d’estabilització de 2022, a l’empara de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

 

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es concedeix un termini de deu dies hàbils per a presentar al·legacions, a comptar des del dia següent a la publicació

 

Podeu consultar l'anunci aquí.

 

07/03/2024

 

Publicació del resultat de la prova mèdica realitzada el passat 23 de ferbrer de 2024. Podeu consultar l'anunci aquí.

 

 19/02/2024

 

Publicació del resultat de la baremació dels mèrits i convocatòria a la realització de la setena prova corresponent al reconeixement mèdic. Podeu consultar l'anunci aquí.

 

Setena prova

 

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria. Es realitzarà d’acord amb l’establert amb la base 10.4.1.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

13/02/2024

 

Publicació del resultat de la sisena prova realitzada el passat 7 de febrer i consistent a la realització de les proves psicotècniques i entrevista. Podeu consultar l'anunci aquí.

 

La convocatòria a la realització de les proves mèdiques es farà properament.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

 

30/01/2024

 

Publicació del resultat de la prova física realitzada el dia 24 de gener de 2024 i convocatòria a la realització de la sisena prova de la fase d'oposició. Podeu consultar l'anunci aquí.

 

Sisena prova: Prova psicotècnica i entrevista (de caràcter obligatori i eliminatori). Aquesta prova consta de dues parts:

  • Primera part: Consisteix en la realització de proves psicotècniques objectives, essencialment proves actitudinals i qüestionaris de personalitat, per tal d’avaluar si el perfil (capacitat actitudinal i professiograma caracterològic) s’adequa al policial. En la prova psicotècnica, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015, de 2 d’octubre. 
    Es farà servir una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.
  • Segona part: Consisteix en una entrevista personal, per a contrastar els resultats de les proves psicotècniques, avaluar els comportaments que no es poden detectar a partir de les proves autoemplenades, per tal d’integrar els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha de ser present, com a mínim, un membre del tribunal, juntament amb el tècnic especialitzat en proves psicotècniques que hagi examinat els/les aspirants.

Aquestes proves, i l’entrevista, són realitzades per persones tècniques especialitzades en l’avaluació de la conducta mitjançant proves psicomètriques. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a. La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

29/12/2023

 

Publicació del resultat de les quatre primeres proves, realitzades en data 13 de desembre de 2023 i convocatòria a la realització de la cinquena prova de la fase d’oposició, d’aptitud física, consistent en la realització de les proves relacionades a l’Annex I de les bases. Podeu consultar l'anunci aquí.

 

La prova es realitzarà el dia 24 de gener de 2023, a les 9:30 h al Poliesportiu Municipal,  Avinguda de Muriel Casals, 23B. Recordar a els/les aspirants que per la realització de la prova física hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors a la realització de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta la no realització de la prova física i l’exclusió automàtica del procés selectiu.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

20/11/2023

 

S'ha emès resolució d'Alcaldia número 503/2023, de 20 de novembre on s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos, així com la data i el lloc de realització de les proves selectives. Podeu consultar l'anunci al següent enllaç:

 

 Llistat definitiu d'admesos i exclosos i convocatòria de les proves selectives d'una plaça de Policia Local per estabilització

 

  • Primera prova de la fase d’oposició, consistent en una prova de coneixement de català de Nivell B2 o nivell intermedi. Cap dels aspirants admesos ha de realitzar la prova de català.
  • Segona prova de la fase d’oposició consistent en una prova de coneixements teòrics de cultura general, es realitzarà el dia 13 de desembre de 2023, a les 9.00, a la sala Neus Català de l’Edifici El Castell, al carrer Major, 3 de Vacarisses.
  • Tercera prova de la fase d’oposició consistent en una prova de coneixements teòrics sobre coneixements normatius, es realitzarà el dia 13 de desembre de 2023, a continuació de la segona prova, a la sala Neus Català de l’Edifici El Castell, al carrer Major, 3 de Vacarisses.
  • Quarta prova de la fase d’oposició consistent en una prova pràctica escrita sobre coneixements normatius, es realitzarà el dia 13 de desembre de 2023, a continuació de la tercera prova, a la sala Neus Català de l’Edifici El Castell, al carrer Major, 3 de Vacarisses.
  • Cinquena prova de la fase d’oposició, d’aptitud física, consistent en la realització de les proves relacionades a l’Annex I de les bases, la data es notificarà als i les aspirants juntament amb els resultats de les proves segona, tercera i quarta. Recordem que, per poder realitzar la prova física, hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors a la realització de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta la no realització de la prova física i l’exclusió automàtica del procés selectiu.

  Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

 

03/11/2023

 

S'han detectat errades en la llista provisional d'admesos/es i excolosos/es que s'han procedit a esmenar d'ofici. S'obre un nou termini d'esmenes que anirà des del dia 6 de novembre fins el dia 17 de novembre, ambdós inclosos.

 

Podeu consultar la nova llista provisional d'admesos/es i excolosos/es aquí.

 

Les esmenes presentades des del dia 26/10/2023 fins a data d'avui el dia 6 de novembre seran considerades vàlides i no caldrà tornar-les a presentar.

 

Per a qualsevol consulta contacteu amb castillaum@vacarisses.cat

 

 

25/10/2023

 

Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos. Teniu un termini de 10 dies hàbils per presentar les esmenes que considereu oportunes.

 

Us recordem que es procedirà a retornar l'import de la taxa a tots i totes els aspirants que no tinguin la nova titulació requerida i ho solicitin mitjançant instància.

 

Per a qualsevol consulta contacteu amb castillaum@vacarisses.cat

 

18/10/2023

 

S'han modificat les bases que regeixen la convocatòria d'una plaça d'agent de la Policia Local, per sistema de concurs-oposició, grup de titulació C1, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, inclosa a l’Oferta Pública d’estabilització de 2022, a l’empara de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

 

Aquesta modificació fa referència al grup de titulació requerit per accedir a la plaça, que ha estat modificat mitjançant la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023. En el moment de publicar les bases, la plaça a cobrir tenia un grup de titulació de C2 però, mitjançant la llei esmentada, s'ha canviat el requisit d'accés a la categoria d'agent dels cossos policials passant al títol de batxillerat i, per tant, canviant el grup de titulació a C1.

 

No s'obre cap convocatòria nova, per tant, les instàncies presentades són vàlides. Es procedirà a retornar l'import de la taxa a tots i totes els aspirants que no tinguin la nova titulació requerida i ho solicitin mitjançant instància.

 

Per a qualsevol consulta contacteu amb castillaum@vacarisses.cat

 

 

20/01/2023

 

Ha finalitzat el termini de presentació sol·licituds per participar al procediment de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça d'agent de la policia local com a funcionari de carrera de l’Ajuntament de Vacarisses mitjançant el sistema de concrs-oposició en torn lliure corresponents a l’Oferta Pública d’estabilització de 2022 a l’empara de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

 

 

Tota la informació del procés de selecció es comunicarà únicament mitjançant aquest web.

 

 

Per a qualsevol consulta contacteu amb castillaum@vacarisses.cat

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats