Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu per a la instal.lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor per a l'escola bressol El Xic i l'escola Font de l'Orpina del municipi de Vacarisses

27 de juliol de 2022


Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 25 de juliol de 2022, el PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR PER A L’ESCOLA BRESSOL EL XIC I L’ESCOLA FONT DE L’ORPINA DEL MUNICIPI DE VACARISSES, elaborat per l’enginyer industrial senyor Aleix Rifà i Beltran, núm.  de col.legiat EIC 15431,   en data maig de 2022,   amb un pressupost execució per contracta de 345.770,57 euros, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 

Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

El PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR PER A L’ESCOLA BRESSOL EL XIC I L’ESCOLA FONT DE L’ORPINA DEL MUNICIPI DE VACARISSES, elaborat per l’enginyer industrial senyor Aleix Rifà i Beltran, núm.  de col.legiat EIC 15431, de data 2 de gener de 2023,  amb un pressupost d’execució per contracte de 362.392,70 euros, (pressupost d’execució material de 251.679,08 euros-inclou seguretat i salut i control de qualitat-, despeses generals 32.718,28 euros, benefici industrial 15.100,74 euros, i IVA 21% 62.894,60 euros), el qual ha incorporat modificacions no substancials respecte el bàsic aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del 25 de juliol de 2022,  fou aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en funcions de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió del 5 de juny de 2023.

Contra el present acte, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

 a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci. b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats