Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu per a la rehabilitació de la façana envolupant de la sala gran de La Fàbrica i el Punt de Vol

4 d'abril de 2022


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 4 d’abril de 2022, ha aprovat el ”PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA ENVOLUPANT DE LA SALA GRAN DE LA FÀBRICA I EL PDV DE VACARISSES”, elaborat per l’arquitecta municipal senyora Isabel Blasco Borja,  en data març de 2022,   amb un pressupost execució per contracta de 190.647,55 euros (pressupost d’execució material de 128.546,93 euros, despeses generals 16.711,10 euros, benefici industrial 7.712,81 euros, seguretat i salut 4.589,12 euros i IVA 21% 33.087,59 euros),  i am el desglossament següent:

 

FASE 1.- Es demoliran les finestres actuals de formigó, s’aristaran els forats resultants i es col·locarà la nova fusteria metàl.lica amb vidres laminars i amb càmera d’aire.

Pressupost execució per contracta de 85.528,18 euros (pressupost d’execució material de 57.668,64 euros, despeses generals 7.496,92 euros, benefici industrial 3.460,12 euros, seguretat i salut 2.058,77 euros i IVA 21% 14.843,73 euros), 

 

FASE 2.- Rehabilitació de la façana envolupant de la Sala Gran de La Fàbrica

 Pressupost execució per contracta de 45.744,26 euros (pressupost d’execució material de 30.843,74 euros, despeses generals 4.009,69 euros, benefici industrial 1.850,62 euros, seguretat i salut 1.101,12 euros i IVA 21% 7.939,09 euros), 

 

 FASE 3.- Rehabilitació façana envolupant PDV i barana d’obra

 Pressupost execució per contracta de 59.375,11 euros (pressupost d’execució material de 40.034,55 euros, despeses generals 5.204,49 euros, benefici industrial 2.402,07 euros, seguretat i salut 1.429,23 euros i IVA 21% 10.304,77 euros)

 

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

 

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats