Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu d'instal.lació fotovoltaica d'autoconsum a Escola Pau Casals, Vacarisses

7 de febrer de 2022


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 7 de febrer de 2022,  a aprovat inicialent el PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A ESCOLA PAU CASALS, elaborat pel graduat en enginyeria elèctrica senyor Benjamí Vera Viñals, col.legiat núm. 19453 CETIB,  en data novembre de 2021,   per encàrrec de la Diputació de Barcelona codi XGL 21/Y/306378,  amb un pressupost execució per contracta de 51.182,12 euros. 

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

 

L'expedeint va ser  sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web municipal , a l’eTauler i  al Portal de la Transparència el dia 7 de febrer de 2022,  i pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 8 de febrer de 2022 i el dia  21 de març de 2022, durant el qual no es va presentar cap al.legació, per la qual cosa ha esdevingut aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats