Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Normativa d'organització i funcionament de centre de l'Escola Municipal de Música de Vacarisses

28 de gener de 2022


Per Decret  de la regidora d'Educació núm. 2/2022, de 19 de gener de 2022, es resol sotmetre a consulta prèvia la proposta de Normativa d'Organització i Funcionament de Centre de l'Escola Municipal de Música de Vacarisses.

El termini per a presentar propostes, iniciatives i/o suggeriments finalitzarà el dia 25 de febrer de 2022.

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 28 d’abril de 2022  va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VACARISSES  ,  alhora que acordava la submissió de la precitada ordenança a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

L’expedient   de  referència -que inclou el text de l’Ordenança, podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a la Web municipal ,  durant un termini de trenta dies hàbils , comprès entre el dia 10 de maig de 2022 i el dia 22 de juny de 2022,  havent estat publicat l'anunci de l'aprovació inicial en el al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el dia 9 de maig de 2022, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 6 de maig de 2022, al diari Ara el dia 7 de maig de 2022, a l’eTauler de la pàgina Web municipal i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament  el dia 29 d'abril de 2022. 

La NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VACARISSES ha esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, reclamació  o suggeriment, i ha transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Al DOGC núm 8723 de data 3 d'agost de 2022, surt publicat l'anunci de la referència del BOPB.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats