Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu per dues instal.lacions fotovoltaiques a la piscina i pista esportiva municipals de Vacarisses de 10KWn i 12KWn respectivament, en règim d'autoconsum compartit

27 d'octubre de 2021


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 26 d’octubre de 2021, ha aprovat inicialment el “PROJECTE EXECUTIU PER DUES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES A LA PISCINA I PISTA ESPORTIVA MUNICIPALS DE VACARISSES DE 10 KWn i 12 KWn RESPECTIVAMENT, EN RÈGIM D’AUTOCONSUM COMPARTIT” elaborat per l’enginyer industrial senyor Albert Juan Casademont, núm.  de col.legiat 17010,   en data juliol de 2021,   de la Enginyeria Engico2en,SLP, amb un pressupost execució per contracta de 78.986,74 euros. 

En compliment de l’article 37.1.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

L'anunci que dóna notícia a l'aprovació inicial fou publicat al tauler d’anuncis del Web de l’Ajuntament , a l’eTauler i  al Portal de la Transparència el dia 27.10.2021,  i pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 28 d’octubre de 2021 i el dia  13 de desembre de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

L'aprovació definitiva ha estat publicada al tauler d'anuncis del Web municipal, a l'eTauler i al Portal de Transparència el dia 14 de desembre de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8567 de data 21 de desembre de 2021, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de desembre de 2021.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats