Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu d'instal.lació fotovoltaica a la Fàbrica, Vacarisses

20 d'octubre de 2021


Per Decret de l'Alcaldia núm. 280/2021, de 20 d'octubre, s'ha aprovat inicialment el PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA FÀBRICA, VACARISSES,  elaborat per l’enginyer industrial senyor Jordi Corominas Rovira, núm.  de col.legiat 16855,   en data agost de 2021,   de l’Enginyeria Ambitgrup, amb un pressupost execució per contracta de 32.228,83 euros (pressupost d’execució material de 22.382,69 euros, despeses generals 2.909,75 euros, benefici industrial 1.342,96 euros, IVA al tipus 21% 5.593,43  euros),.

En compliment de l’article 37.1.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

Sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats al tauler d’anuncis del Web de l’Ajuntament , a l’eTauler i  al Portal de la Transparència el dia 20.10.2021,  i pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 21 d’octubre de 2021 i el dia  2 de desembre de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions,  resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

L'anunci que dóna notícia de l'aprovació definitiva ha estat publicat al tauler d'anuncis del Web de l'Ajuntament, a l'eTauler i al Portal de Transparència l dia 3 de desembre de 2021, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 15 de desembre de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8562 del dia 14 de desembre de 2021.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats