Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població Els Caus"

7 de juliol de 2021


La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 5 de juliol de 2021, ha aprovat inicialment el projecte “OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT DEL NULCI DE POBLACIÓ ELS CAUS ”, elaborat, en data novembre de 2020, per l’enginyer Antonio Ruiz Roca,  encarregat per la Diputació de Barcelona, en atorgar un recurs tècnic de redacció de projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral del nucli de població Els Caus (codi recurs 18206) codi XGL 18/Y/260213, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb un Pressupost Primera Intervenció de 74.307,79 euros (IVA inclòs), i un Pressupost total de manteniment de 25.476,78 euros (IVA inclòs).

 

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

 

L'anunci que dóna notícia de l'acord d'aprovació inicial va ser  sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats al tauler d’anuncis la pàgina Web municipal en data 7.07.2021, a l’eTauler en data 7.07.2021 i al Portal de la Transparència en data 7.07.2021, pel període de 30 dies  hàbils,  sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 

L'anunci que dóna notícia de l'aprovació definitiva ha estat publicat al  tauler d’anuncis la pàgina Web municipal , a l’eTauler i al Portal de la Transparència en data 29.11.2021, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7.12.2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8558 de data 7.12.2021.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats