Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a Entitats i Associacions de Vacarisses, any 2021, per a projectes i activitats d'Educació

31 de maig de 2021


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2021, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Vacarisses, per a l'any 2021, per a projectes i activitats d'Educació, mitjançant procediment de concurrència competitiva.

Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci que en dóna notícia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

 

L'anunci ha estat publicat al tauler d'anuncis del Web municipal, a l'eTauler i al Portat de Transparència el dia 31 de maig de 2021, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 9 de juny de 2021.

El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el dia 8 de juliol de 2021.

Al DOGC núm. 8437 del dia 18 de juny de 2021, es dóna notícia de la referència de publicació de l'anuncia al BOPB.

Per Decret de la regidora d'Educació núm. 19/2021, de 12 de juliol, s'ha resolt obrir convocatòria.

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en un termini màxim de 20 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria al BOPB, el text complet de la qual podrà consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index, i a la pàgina Web de l’Ajuntament de Vacarisses al següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tauler-d-anuncis.htm.

L'anunci de convocatòria fou publicat al Web municipal el dia 12 de juliol de 2021, a l'eTauler el dia 13 de juliol de 2021, i al Portal de Transparència i  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 18 d'agost de 2021 (BDNS identif: 578038).

El termini per a  presentar sol.licituds de subvencions finalitzarà el dia  15 de setembre de 2021.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats