Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Rehabilitació de la coberta de l'edifici municipal "Punt de Vol"

14 de setembre de 2020


Per Decret de l’Alcaldia núm. 277/2020, de 14 de setembre, s'ha aprovat inicialment  el  ”PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI MUNICIPAL “PUNT DE VOL”, elaborat per l’arquitecte tècnic senyor Santi Ortega Encuentra, en data juliol de 2020,   amb un pressupost execució per contracta de 38.827,42 euros (pressupost d’execució material de 26.965,36 euros, despeses generals 3.505,50 euros, benefici industrial 1.617,92 euros, i IVA 21% 6.738,64 euros). 

En compliment de l'article 37 del Decret 79/1995, de 13 de juny, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

 

L'anunci que dóna notícia de l'acord d'aprovació inicial, fou inserit al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web municipal i a l’eTauler el dia 14.09.2020 i al Portal de la Transparència el dia 15.09.2020,  i pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 16 de setembre de 2020 i el dia  28 d’octubre de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 

L'anunci que dóna notícia de l'aprovació definitiva, fou inserit al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web municipal i a l’eTauler el dia 14.09.2020 i al Portal de la Transparència el dia 30.10.2020, al BOPB del dia 6.11.2020 , i al DOGC número 8265 del dia 6.11.2020.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats