Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Rehabilitació de la coberta de l'edifici municipal "Punt de Vol"

14 de setembre de 2020


Per Decret de l’Alcaldia núm. 277/2020, de 14 de setembre, s'ha aprovat inicialment  el  ”PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI MUNICIPAL “PUNT DE VOL”, elaborat per l’arquitecte tècnic senyor Santi Ortega Encuentra, en data juliol de 2020,   amb un pressupost execució per contracta de 38.827,42 euros (pressupost d’execució material de 26.965,36 euros, despeses generals 3.505,50 euros, benefici industrial 1.617,92 euros, i IVA 21% 6.738,64 euros). 

En compliment de l'article 37 del Decret 79/1995, de 13 de juny, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats