Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació modificació de la forma de gestió del servei públic d'intervenció socioeducativa

26 de juliol de 2019


Es fa públic que ell Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 25 de juliol de 2019, va aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic d’intervenció socioeducativa, d'acord amb la Memòria justificativa, amb una forma de gestió directa per mitjà d’una societat mercantil local (SUMAR, Servei públic d’acció social de Catalunya SL).

 

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de la darrera de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i e- Tauler, a l'efecte de que els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://www.vacarisses.catDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats