Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a alumnes per a l'adquisició de lllibres de text, material didàctic i complementari informàtic, curs escolar 2018-2019

4 de juny de 2018


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 31 de maig de 2018, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2018-2019,  i sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

L'anunci precitat de l’acord i el contingut íntegre de les Bases, ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 11 de juny de 2018 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&06/022018012026.pdf&1, , i al Portal de la Transparència el dia 11 de juny de 2018,  i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament i a l’eTauler el dia 4 de juny de 2018. El termini per a presentar al.legacions o reclamacions finalitzarà el dia 9 de juliol de 2018.  Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7644, de data 18 de juny de 2018, ha estat publicat l'anunci de referència de la publicació al BOPB.

Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagi presentat cal al.legació o reclamació les Bases han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic. 

 

Per Decret de la regidora d'Educació núm. 23/2018, de 10 de juliol de 2018, s'ha resolt obrir convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2018-2019. 

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar entre el 12 de setembre i el 19 d’octubre de 2018, ambós inclosos.

 

L'extracte de la convocatòria ha estat publicat al BOPB del dia 31 d'agost de 2018. BDNS (identif.):409564Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats