Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 28 de gener de 2010

ASSUMPTES TRACTATS

 

I.- PART RESOLUTÒRIA

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2009.

2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE SOL.LICITUD DE SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A ACTIVITATS I SERVEIS 2010, EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ “XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011”.

4.- RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS PROJECTADES I D’ACTUACIONS D’INTERÈS SOCIAL AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL.

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS PROJECTADES I D’ACTUACIONS D’INTERÈS SOCIAL AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL.

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE FORMULAR RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2009, DE DESESTIMACIÓ DE SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ

7.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’ACCEPTACIÓ DEL PREU JUST FIXAT PEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, COM A INDEMNITZACIÓ DE BÉNS AFECTATS PER LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA II

8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES AMB EL D’OLESA DE MONTSERRAT.

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT, DE PETICIÓ DE CONNEXIÓ AMB L’AUTOPISTA C-16

II.- SOBREVINGUTS

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 14, 22 I 29 DE DESEMBRE DE 2009, i 11 DE GENER DE 2010.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA 3.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

3.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats