Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 28 de maig de 2009

    

ASSUMPTES TRACTATS

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 D’ABRIL DE 2009 I EXTRAORDIÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE MAIG DE 2009.

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT ORDINARI DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CORRESPONENTS AL SUBMINISTRAMENT, A TRAVÉS DEL SISTEMA D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA , D’UN EQUIP D’ENSOBRAT

3.-     PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DE PRÉSTEC I SUBSCRIURE’N EL CONVENI REGULADOR CORRESPONENT, I APROVACIÓ DELS CONVENIS REGULADORS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL I DE LA CAIXA DE CRÈDIT LOCAL.

4.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT

5.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’ ACCEPTACIÓ DEL PREU JUST DE BÉNS I DRETS AFECTATS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES

6.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ DE RATIFICACIÓ DE DECRET 4/2009 DE 29 D’ABRIL, DE SOL•LICITUD D’AJUTS , COM AJUNTAMENT TITULAR DE LLARS D’INFANTS, PER L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES 0 A 3 ANYS QUE ES TROBIN EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES.

7.-     PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL•LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, PER A LA REALITZACIÓ I MANTENIMENT DEL MAPA DE PATRIMONI CULTURAL DE VACARISSES.

II.-     SOBREVINGUTS

III.-     PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.

1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 20 i 27 D’ABRIL DE 2009, i 4 i 11 DE MAIG DE 2009.

2.-     DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 85/2009, de 27/04, al 112/2009, del 21/05), (Hisenda, del 30/2009, del 29/04, al 37/2009, del 18/05), (Obres i Serveis, del 28/2009, del 22/04, al 34/2009, del 4/05), (Urbanisme, del 56/2009, del 24/04, al 66/2009, del 22/05), (Sanitat i Consum, del 40/2009, del 23/04, al 53/2009, del 20/05), (Educació, del 4/2009 , del 29/04, al 5/2009, del 22/05), (Medi Ambient, del 15/2009, del 7/05, al 18/2009, del 20/05), (Esports, l’1/2009, del 6/05), (Serveis Socials, del 2/2009, del 4/05, al 3/2009 , del 20/05), (Joventut, el 2/2009, del 14/05).

3.-     DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008.

5.-     INFORMES PRESIDÈNCIA.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats