Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 30 d'abril de 2009

ASSUMPTES TRACTATS

 

I.-         PART RESOLUTÒRIA

 

1.-     APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2009.

2.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE SOL•LICITUD DE SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A ACTIVITATS I SERVEIS 2009, EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ “XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011”.

3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS, I ACCEPTACIÓ DEL PREU JUST DE BÉNS I DRETS AFECTATS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES

 

4.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES.

5.     PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES I ÒMNIUM CULTURAL.

6.-     MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE PETICIÓ DE CONTROL DE VELOCITAT A L’AVINGUDA TRIAS FARGAS

II.- SOBREVINGUTS.

III.-     PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

 

1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 16, 23 i 30 DE MARÇ DE 2009, i 6 i 15 D’ABRIL DE 2009.

2.-     DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 66/2009, de 23/03, al 84/2009, del 22/04), (Hisenda, del 24/2009, del 24/03, al 29/2009, del 15/04), (Obres i Serveis, del 19/2009, del 24/03, al 27/2009, del 22/04), (Urbanisme, del 44/2009, del 24/03, al 55/2009, del 20/04), (Sanitat i Consum, del 28/2009, del 14/04, al 39/2009, del 23/04), (Educació, del 2/2009 , del 7/04, al 3/2009, del 21/04), (Medi Ambient, el 14/2009, del 13/03), (Cultura, el 2/2009, del 21/04), (Mobilitat Territorial, el 2/2009, del 6/04), (Participació Ciutadana, l’1/2009, del 21/04), (Solidaritat i Cooperació, l’1/2009, del 21/04).

4.-     INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.-     PRECS I PREGUNTES.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats