Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 26 de març de 2009

ASSUMPTES TRACTATS:

 

I.- PART RESOLUTÒRIA

 

1.-     APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2009 .

2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.

3.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA PER L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS I DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

4.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI.

5-     PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DE QUOTES URBANÍSTIQUES PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES I DEL CALENDARI QUE REGIRÀ PER LA SEVA LIQUIDACIÓ I APROVACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL DE L’APORTACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES.

6-    PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA II.

7- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA D’ADHESIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNAY (PYMEC), A TRAVÉS DEL PIMEC, Vallés Occidental, I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÉS OCCIDENTAL.

8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ELS 30 ANYS DELS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS.

II.- SOBREVINGUTS

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 16 i 23 DE FEBRER DE 2009, 2 i 9 DE MARÇ DE 2009.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 41/2009, de 23/02, al 65/2009, del 18/03), (Hisenda, del 17/2009, del 23/02, al 23/2009, del 17/03), (Obres i Serveis, del 16/2009, del 24/02, al 18/2009, del 20/03), (Urbanisme, del 29/2009, del 24/02, al 43/2009, del 18/03), (Sanitat i Consum, del 23/2009, del 26/02, al 27/2009, del 09/03), (Educació, l’1/2009 d’11/03), (Medi Ambient, del 5/2009 de 24/02, al 13/2009 de 17/03), (Promoció econòmica, l’1/2009, del 13/03).

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


Document

Ple ordinari de 26 de març de 2009


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats