Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 26 de febrer de 2009

O R D R E  D E L  D I A

I.-     PART RESOLUTÒRIA

1.-     APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2009.

2.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG RETRIBUTIU DELS LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.

3.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D'HISENDA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I DEL COMPTE DE PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2007.

4.-     PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS “CENTRE CULTURAL I SOCIAL EL CASAL, LA FÀBRICA I EL CASTELL”.

5.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IMATGE, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I ELS CONSELLS COMARCALS DEL VALLÈS OCCIDENTAL I DEL VALLÈS ORIENTAL.

6.-     PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES.

7.-     PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VACARISSES ALS SECTORS TORREBLANCA I, TORREBLANCA II i BONAVISTA DE VACARISSES.

8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D'EDUCACIÓ D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIO DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES PUBLICS DE VACARISSES.

9.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA CRISI ECONÒMICA I LA DESOCUPACIÓ, UN OBJECTIU PRIORITARI DEL MUNICIPALISME CATALÀ I EL GOVERN MUNICIPAL DE VACARISSES

10.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE “LA CRISI TAMBÉ TÉ ROSTRE DE DONA”

11.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM , ICV EUiA , CIU I UIPV, DE REBUIG DE LES CURSES DE BRAUS I PER LA DECLARACIÓ DE VACARISSES COM A MUNICIPI AMIC DELS ANIMALS.

II.-     SOBREVINGUTS

III.-     PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 19 i 26 DE GENER DE 2009, 2 i 9 DE FEBRER DE 2009.

2.-     DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 20/2009, de 27/01, al 40/2009, del 19/02), (Hisenda, del 8/2009, del 26/01, al 16/2009, del 17/02)(Obres i Serveis, del 5/2009, del 26/01, al 15/2009, del 20/02), (Urbanisme, del 14/2009, del 19/01, al 28/2009, del 18/02), (Sanitat i Consum, del 12/2009, del 27/01, al 22/2009, del 20/02), (Cultura, l’ 1/2009, del 18/02), (Joventut, l’1/2009, de l’11/02), (Mobilitat, l’1/2009, del 9/02) .

3.-     DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.-     INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.-     PRECS I PREGUNTES.

 


Document

Ple ordinari 26 de febrer de 2009


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats