Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 27 de novembre de 2008

Assumptes tractats:

 

I.-     PART RESOLUTORIA

 

1.-    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2008

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DE VACARISSES

3.-    PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT I SUPLEMENTS DE CRÈDIT

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ACCEPTACIÓ DE MUTU ACORD DEL PREU JUST OFERT PER AFECTACIÓ DE BÉNS

5.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IDENTIFICACIÓ I LA REGULARITZACIÓ DE LES MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ.

6.-PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS 27 HABITATGES DE LLOGUER AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PASSEIG DE LES OBLIVERES I D’UNS 15 HABITATGES DOTACIONALS AMB PROTECCIÓ OFICIAL I UN LOCAL D’EQUIPAMENT PÚBLIC AL CARRER DEL BRUC, AL BARRI DE TORREBLANCA

7.-     PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE CAN SERRA

8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT D’ADHESIÓ AL MANIFEST SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

9.-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM, DE SUPORT A LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU

10.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ ERC-AM, DE LA SARDANA COM A “DANSA NACIONAL DE CATALUNYA”

11.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE RECLAMACIÓ DE L’ACCÉS A LA C-16 CAP I DESDE TERRASSA

12.-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER DENUNCIAR L’ABSÈNCIA DE MÉS RECURSOS PELS AJUNTAMENTS EN ELS PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT DE 2009

 

 

II.- SOBREVINGUTS

 

1.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’OBRES I SERVEIS D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS D’ORIGEN INDUSTRIAL DES DE LA DEPURADORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAN TORRELLA FINS A LA NOVA DEPURADORA D’AIGÜES INDUSTRIALS.

 

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 20 I 27 D’OCTUBRE DE 2008, 3 I 10 DE NOVEMBRE DE 2008.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 233/2008, de 27/10 al 262/2008, de 21/11), (Hisenda, del 71/2008 , del 24/10 al 78/2008, de 19/11)(Serveis, del 78/2008, de 27/10 al 81/2008, de 17/11), (Urbanisme, del 206/2008, de 28/10, al 225/2008, de 20/11), (Sanitat i Consum, del 65/2008, de 20/10, al 67/2008 de 03/11), (Educació, del 13/2008, de 27/10) al 14/2008, de 10/11).

3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TRESORER I LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats