Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 30 d'octubre de 2008

Assumptes tractats:

 

 

I.-    PART RESOLUTÒRIA

 

 

1.-     APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008.

2.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 214/2008, DE 6 D’OCTUBRE, D’ATORGAMENT DE PODERS A ADVOCAT I PROCURADORS.

3.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE PRESENTAR AL•LEGACIONS A LA FORMULACIÓ DEL PUOSC, ANY 2009.

4.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, QUE DONARÀ LLOC A LA CONCRECIÓ D’UNA O VÀRIES ACTUACIONS CONTINGUDES AL CATÀLEG DE SERVEIS, I APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DE L’ESMENTAT CONVENI MARC.

5.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE ERC-AM, PSC-PM, ICV-EuiA-EPM , CIU i UIPV, SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL.

6.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ERC-AM, ICV-EuiA-EPM i UIPV PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES D’AUSTERITAT.

7.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE RECOMANACIÓ D’ADOPCIÓ DE MESURES D’AUSTERITAT

8.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE PETICIÓ DE RECOLLIDA D’ALIMENTS.

9.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE PETICIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES

10.-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE RECOMANACIÓ DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER A L’ECOPARK

 

II.-    SOBREVINGUTS.

 

 

III.-    PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.

 

 

1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 22 I 29 DE SETEMBRE DE 2008, I 6 I 13 D’OCTUBRE DE 2008.

2.-     DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 195/2008, de 18/09 al 232/2008, de 24/10), (Hisenda, del 58/2008 , del 12/09 al 70/2008, de 21/10)(Serveis, del 70/2008, de 25/09 al 77/2008, de 23/10), (Urbanisme, del 177/2008, de 18/09, al 205/2008, de 24/10), (Sanitat i Consum, del 62/2008, de 29/09, al 64/2008 de 09/10), (Esports, el 4/2008, de 01/10), (Serveis Socials, del 5/2008, de 01/10, al 7/2008, de 16/10).

3.-     DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats