Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 25 de setembre de 2008

Assumptes tractats:

 

I.-     PART RESOLUTÒRIA

 

1.-     APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIOL

DE 2008.

2.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

3.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CESSIÓ EN PRECARI DE L’ÚS DE BÉ PATRIMONIAL A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VACARISSES-RELLINARS

4.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

5.-     PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 2/2008, PEL QUAL ES RESOL FER UNA APORTACIÓ ECONÒMICA A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA

6.-    MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2008

7.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL UIPV, PER A IMPULSAR LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR I DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGÜES DE VACARISSES

8-    MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ERC-AM, ICV-EuiA-EPM I CIU, SOBRE EL DIA MUNDIAL PER UN TREBALL DIGNE.

 

II.-     SOBREVINGUTS

 

III.-     PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 28 DE JULIOL DE 2008, 25 D’AGOST DE 2008, 1 , 8 I 15 DE SETEMBRE DE 2008.

2.-     DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 165/2008, de 31/07 al 194/2008, de 18/09), (Hisenda, del

47/2008 , del 25/07 al 57/2008, de 05/09)(Serveis, del 65/2008, de 28/07 al 69/2008, de 18/09), (Urbanisme, del 159/2008, de 28/07, al 176/2008, de 17/09), (Sanitat i Consum, del 49/2008, de 08/09, al 61/2008 de 09/09), (Educació, el 12/2008, de 08/09), (Joventut i Cultura, el 2/2008, de 31/07).

3.-    DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

5.-     PRECS I PREGUNTES.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats