Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 27 de març de 2008

Acords que s'han pres:


I. Part resolutoria


1. Aprovació de l'acta de la sessió ordonària celebrada el dia 28/02/2008.


2. Establiment de l'ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d'entreteniment i similars.


3. Aprovació de la modificació de crèdits per trensferències de crédits i modificació de les bases d'execució del pressupost.


4. Aprovació inicial del reglament d'usos lingüístics a l'Ajuntament de Vacarisses.


5. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern local de desestimació de retaxació de finca.


6. Incorporació d'esmenes d'errades al text de l'ordenença municipal reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació.


7. Ratificació del decret 43/2008 de compareixença en el recurs contenciós-administratiu núm. 55/2008 B i nomenament d'advocat defensor.


8. Aprovació definitiva del projecte de col·lector d'aigües residuals al torrent del Sellarès i de la relació definitiva dels béns i drets afectats.


9. Proposta de denominació de la biblioteca municipal de Vacarisses.


10. Ratificació de la inclusió a l'ordre del dia de la ratificació del conveni de col·laboració per a la construcció de l'enlla´a la carretera c-58 per a l'accés a l'àmbit del dipòsit controlat de coll cardús.


11. Ratificació del conveni de col·laboració per a la construcció de l'enlla´a la carretera c-58 per a l'accés a l'àmbit del dipòsit controlat de Coll Cardús.


12. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de petició d'auditoria.

 

II. Sobrevinguns

 

III. Part de control i seguiment de la gestió corporativa.


1. Donar compte de les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local dels dies 25 de febrer i 3 i 10 de març de 2008.


2. Donar compte del Decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària.


3. Donar compte del nomenament de personal funcionari i de la contractació de personal laboral.


Document

Ple ordinari 27 de març de 2008


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats