Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 24 d'abril de 2008

ORDRE DEL DIA:

 

I. PART RESOLUTÒRIA

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27/03/2008.

 

2. Modificació de l'acord de nomenament de representants de la corporació en òrgans de participació sectorial i d'altres entitats.

 

3. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola bressol.

 

4. Aprovació provisional de l'establiment, imposició i ordenació de l'ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'Escola de Música Municipal.

 

5. Ratificació del decret núm. 49/2008, de compareisença en el recurs contenció administratiu núm 352/2008.

 

6. Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Vacarisses.

 

7. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Vacarisses als sectors Ventiol, Camí de la Creu i Nuclis de Veïns i de la modificació del pla especial de reforma interior d'aquests sectors.

 

8. aprovar l'acceptació de mutu acord del preu just ofert pre afectacions de béns en l'execució del projecte del col·lector d'aigües residuals al Torrent del Sellarès de Vacarisses.

 

9. Ratificació del conveni de col·laboració subscrit entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Vacarisses, per a la gestió i millora de les urbanitzacions amb deficiències urbanístiques.

 

10. Aprovació del text de conveni de col·laboració a subscriure entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Vacarisses, per a l'execucio dels "col·lectors de connexió del sectors Torreblanca II al sistema de Vacarisses".

 

11. Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de sol·licitud de suport a la Diputació de Barcelona, per activitats i serveis 2008, en le marc del Pla de Concertació "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011".

 

12. Formular al·legacions a l'acord d'aprovació inicial de la proposta de planificació del PUOSC 2008-2012.

 

13. Moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió, de petició d'instal·lació de senyals als passos a nivell.

 

II. SOBREVINGUTS

 

No hi ha cap tema.

 

III. PART DE SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.

 

1. Donar compte de les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local els dies 25 i 31 de març, 7 i 14 d'abril de 2008.

 

2. Donar compte dels decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària (Alcaldia, del 48/2008, de 17/03 al 73/2008, de 18/04), (Hisenda, del 16/2008 , de 27/03 al 21/2008, de 18/04)(Serveis, del 22/2008, de 25/03 al 34/2008, de, 21/04), (Urbanisme, del 73/2008, de 25/03, al 98/2008, de 17/04), (Sanitat i Consum, del 26/2008, de 26/03, al 34/2008 de 08/04), (Seguretat Ciutadana, del 38/2008, de l’ 1/04 al 42/2008, de 02/04), (Serveis Socials, el 2/2008, de 10/03), (Joventut i Cultura, l’1/2008, de 14/03), (Medi Ambient, l’11/2008, de 10/04).

 

3. Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 62/2008, de 10 d'abril.

 

4. Donar compte de la contractació de personal laboral.

 

5. Informes de presidència.

 

6. Precs i preguntes.

   • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats