Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 29 de maig de 2014

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 29 DE MAIG DE 2014

O R D R E     D E L      D I A 

1.- PART RESOLUTÒRIA

 

1.1.-     APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2014 I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2014.

1.2.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2014 

1.3.-   PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

1.4.-     PROPOSTA DE L'ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

1.5.-     PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE XARXA DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL SECTOR LA COMA DE VACARISSES

1.6.-     PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS, D’ESTIMAR EN PART EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER FCC CONSTRUCCIÓN,SA, CONTRACTISTA DE LES DE LES OBRES CORRESPONENS AL "PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES”, I DE DESESTIMAR  LA RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ FORMULADA PER L’EXPRESSADA EMPRESA PER L’INCREMENT DE TERMINI EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

1.7.-     PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR 2014-2015

1.8.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , VpV, PSC, ERC ,CIU i PP,  DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL.

1.9.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , VpV, PSC, ERC ,CIU i PP, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.

1.10.-    MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , VpV, PSC, ERC ,CIU i PP, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES A LA “DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA”

1.11.-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, PER DEMANAR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA COMA.

1.12.-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE VACARISSES COM A VILA GROGA

1.13.-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER LA DIGITALITZACIÓ DELS ARXIUS MUNICIPALS

1.14.-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC,  PEL COMPLIMENT DEL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA

 

2.- SOBREVINGUTS

 

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

3.1.-     DONAR  COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA  JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 24 I 31 DE MARÇ DE 2014, 7, 14, 22, I 28 D’ABRIL DE 2014, I 5 I 12 DE MAIG DE 2014.

3.2.-     DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  

3.3.-     DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI .

 3.4.-     DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 96/2014, DE 14 D’ABRIL DE 2014, PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013.

3.5.-   DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (1R.TRIMESTRE 2014).

 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA

 

5.- PRECS I PREGUNTES.


Document

Ple Ordinari de 29 de maig de 2014


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats