Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Acta de Ple ordinari de 21 de març de 2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 21 DE MARÇ DE 2013

O R D R E D E L D I A

 

1.- PART RESOLUTÒRIA

 

1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER DE 2013.

1.2.-APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA DE DEBATRE UN ASSUMPTE NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1.3.-MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER ACONSEGUIR UNA REGULACIÓ SOCIALMENT MÉS JUSTA EN RELACIÓ AMB EL DEUTE HIPOTECARI I ELS DESNONAMENTS I PERQUÈ LES FAMÍLIES AFECTADES PER PROCESSOS DE EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I DACIÓ DE L’ IMMOBLE EN PAGAMENT NO PAGUIN PLUSVÀLUA.

1.4.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2013.

1.5.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMUNICACIÓ D’ADHESIÓ AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

1.6.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ DE RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE)

1.7.-PROPOSTA DE LA REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D’ACORDAR DEIXAR SENSE EFECTE ELS ACORDS D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE TREBALLS DE “REPARACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER COMELLES” I “VÍDEO-FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC” I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE CAN XOLES I EL PALÀ DE VACARISSES.

1.8.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE LA GRATUÏTAT EXCEPCIONAL DELS TRANSPORT INTERURBÀ

1.9.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE LA PUBLICACIÓ DEL PATRIMONI DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ.

1.10.-MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, SOBRE “ELS MUNICIPIS CATALANS COMPROMESOS AMB LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA

1.11.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE L’EXEMPCIÓ DE LA PLÚSVALUA EN ELS CASOS DE DACIÓ EN PAGAMENT ANTERIORS A L’ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET LLEI 6/2012 DE 9 DE MARÇ.

1.12.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER ACONSEGUIR UNA REGULACIÓ SOCIALMENT MÉS JUSTA EN RELACIÓ AMB EL DEUTE HIPOTECARI I ELS DESNONAMENTS.

1.13.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ , PERQUÈ LES FAMÍLIES AFECTADES PER PROCESSOS DE EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I DACIÓ DE L’ IMMOBLE EN PAGAMENT NO PAGUIN PLUSVÀLUA

2.-SOBREVINGUTS

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 28 DE GENER DE 2013, 4 , 11, 18, I 25 DE FEBRER DE 2013, I 4 I 11 DE MARÇ DE 2013

3.2.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

3.3.-DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI.

3.4.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DEL PUOSC, PERÍODE 2013-2016

3.5.-DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (4T.TRIMESTRE 2012).

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

4.1.-MANIFEST EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


Document

Acta de Ple ordinari de 21 de març de 2013


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats