Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 31 de gener de 2013

 

PER UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓ ES VA FER CONSTAR A L'ACTA QUE, EL SENTIT DEL VOT DEL PARTIT SOCIALISTA EN LA PROPOSTA DEL PUNT 1.4  EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR 2012-2013, ERA " A FAVOR" QUAN EN REALITAT EL PSC VA VOTAR-HI "EN CONTRA".

 

O R D R E   D E L   D I A

  

1.- PART RESOLUTÒRIA.

 

1.1.-     APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2012.

1.2.-     PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA NOVA MEMÒRIA DEL PROGRAMA D’ADEQUACIÓ DE LES URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS, I SOL•LICITUD DE CANVI DE DESTÍ, A DESENVOLUPAR AMB FINANÇAMENT DE SUBVENCIÓ ATORGADA PER RESOLUCIÓ, DE DATA 1 DE JULIOL DE 2010, DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES.

1.3.-     PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE VACARISSES.

1.4.-     PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR 2012-2013

1.5.-     PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

1.6.-     RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012

1.7.-     PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012

1.8.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV, V per V, EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA

1.9.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ , DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ

1.10.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DEMANAR A CORREUS QUE RESTABLEIXI ELS SERVEI DE REPARTIMENT DE CARTES A CADA CASA A LA URBANITZACIÓ DE LA CREU.

1.11.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DECLARAR AL MUNICIPI DE VACARISSES LLIURE DE CIRCS I ALTRES ESPECTACLES AMB ANIMALS.

1.12.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ , ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES, I VEÏNS PER VACARISSES, PER L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA

 

2.- SOBREVINGUTS

 2.1.-     APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE SOTMETRE A CONSIDERACIÓ DEL PLE, PER RAONS D’URGÈNCIA, UN ASSUMPTE NO COMPRÈS A L’ORDRE DEL DIA .

 

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 3.1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 26 DE NOVEMBRE DE 2012, 3, 10, 17 I 27 DE DESEMBRE DE 2012, I 7, 14 I 21 DE GENER DE 2013.

3.2.-     DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

3.3.-     DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI .

3.4.-     DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE SOL•LICITUD DE RECURSOS CONCERTABLES A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DE PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” MITJANÇANT MESES DE CONCERTACIÓ

 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

 

5.- PRECS I PREGUNTES.

 5.1.-     PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, FORMULADES AL PLE.

5.2.-    PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL PSC, FORMULADES AL PLE.


Document

Ple ordinari de 21 de març de 2013


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats