Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 26 de juliol de 2012

O R D R E D E L D I A

 

1.-PART RESOLUTÒRIA

 

1.1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2012.

1.2.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES.

1.3.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI PER A LA FINALITZACIÓ CONVENCIONAL DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN RELACIÓ AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA MASIA MAS MIMÓ.

1.4.-PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

1.5.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I EMERGÈNCIES D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RECOMPENSES I DISTINCIONS DE LA POLICIA LOCAL DE VACARISSES

1.6.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I EMERGÈNCIES D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA

1.7.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1.8.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT

1.9.-PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PER LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES

1.10.-PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE MUTU ACORD, OCUPACIÓ I PAGAMENT, PER L’EXPROPIACIÓ DE SUPERFÍCIE AFECTADA PEL PERI DELS SECTORS VENTAYOL,CAMÍ DE LA CREU I NUCLIS VEÏNS

1.11-PROPOSTA DEL REGIDOR D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR 2012-2013

1.12.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV, V per V, PSC-PM, ERC, I CIU, DE DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2012.

1.13.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’ACORDAR LES FESTES LOCALS DE VACARISSES PER A L’ANY 2013

1.14.-PROPOSTA DE LA REGIDORA DE DONES D’ADHESIÓ AL “PLA DE POLÍTIQUES DE DONES” DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL 2011-2014

1.15.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV, V per V, PSC-PM, ERC, I CIU , D’ACORDS EN DEFENSA DEL CATALÀ

1.16.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, PER A LA INSTAL•LACIÓ D’UN ESPAI LÚDIC PER LA GENT GRAN DE VACARISSES.

1.17.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ ERC, UIPV, V per V, PSC-PM, , I CIU PER LA DEFENSA DE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE L LLENGUA CATALANA

1.18.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

1.19.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, UIPV, V per V, PSC-PM, I CIU, PER CONDEMNAR LES AGRESSIONS FEIXISTES

1.20.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER DEMANAR EL TANCAMENT DEFINITIU DE L’ABOCADOR DE COLL CARDÚS

2.- SOBREVINGUTS

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 28 DE MAIG DE 2012, 4,11,18 I 25 DE JUNY DE 2012, I 2, 9 I 16 DE JULIOL DE 2012.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

3.4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011.

3.5.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


Document

Ple ordinari de 26 de juliol de 2012


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats