Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinàri de 28 de març de 2012

1.- PART RESOLUTÒRIA

 

1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2012.

1.2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES

1.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.

1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

1.5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL•LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE I A D’ALTRES ENTITATS I ORGANISMES DE LES QUALS FORMA PART.

1.6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2012.

1.7.- PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2012

1.8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS.

1.9.- PROPOSTA DE L’ ALCALDIA D’ APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’ AJUNTAMENT DE VACARISSES.

1.10.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES I EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE TERRASSA NUM. 5.

1.11.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’APROVACIÓ DE LA “DECLARACIÓ DE VIC”.

1.12.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE MOBILITAT TERRITORIAL DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AUTORITZACIÓ A L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ PER A REPRESENTAR L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.

1.13.-PROPOSTA DE LA REGIDORA DE DONES EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA.

1.14.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA , CONVERGÈNCIA I UNIÓ , UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES, VEÏNS PER VACARISSES, PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL I PARTIT POPULAR, PER UNA POLÍTICA DE SEGUIMENT, ASSESSORAMENT I SUPORT AL DRET A L’HABITATGE FRONT ALS DESNONAMENTS.

1.15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, PEL RECONEIXEMENT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE LA POLICIA LOCAL DE VACARISSES, L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE VACARISSES I PROTECCIÓ CIVIL DE VACARISSES

1.16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER FOMENTAR POLÍTIQUES DE COMERÇ LOCAL

1.17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PER LA RETRANSMISSIÓ DELS PLENS PER INTERNET I RÀDIO MUNICIPAL.

1.18.-     MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D’HISENDA

 

2.- SOBREVINGUTS

 

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 23 I 30 DE GENER DE 2012, 6, 13, 20 I 27 DE FEBRER DE 2012, I 5 I 12 DE MARÇ DE 2012.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 18/2012, del 20/01, al 79/2012, del 20/03), (Medi Ambient,

3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

3.4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE TOTES LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT CORRESPONENTS A FACTURES REBUDES ABANS DE L’1 DE GENER DE 2012, EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL ES DETERMINEN OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEIDORS DE LES ENTITATS LOCALS.

3.5.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2012, D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, LLEIDA, TARRAGONA I GIRONA, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, AMB QUÈ S’ESTABLEIX EL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL

3.6.- DONAR COMPTE DE LES SOL•LICITUDS DE SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A ACTIVITATS I SERVEIS 2012, EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ “XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011” PER APLICACIÓ DEL RÈGIM TRANSITORI

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

 

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


Document

Ple ordinari de 28 de març de 2012


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats