Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinàri de 26 de novembre de 2011

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:

 

I.- PART RESOLUTÒRIA

 

1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 I EXTRAORDINÀRIES CELEBRADES ELS DIES 7 I 25 D’OCTUBRE DE 2011.

2.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

3.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.

4.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE I A D’ALTRES ENTITATS I ORGANISMES DE LES QUALS FORMA PART.

5.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 308/2011, SOBRE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS A REGIDORA.

6.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 312/2011, DE PRESENTACIÓ DE RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DAVANT EL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA , CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2011, DICTADA EN L’EXPEDIENT CVCL08000017, I ALHORA ES FORMULEN AL•LEGACIONS.

7.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ “EL FRESNO” I ELS PROPIETARIS DE LES PARCEL•LES DE LA URBANITZACIÓ EL FRESNO, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

8.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV, V per V, ESQUERRA-AM I CIU, PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ.

9.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ ESQUERRA-AM , PSC, CIU I PP, PEL NO COBRAMENT DE LA PAGA EXTRA DE NADAL PER PART DELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

10.-     MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA-AM , PSC, CIU I PP, PER PROMOURE EL VOLUNTARIAT SOCIAL A VACARISSES

11.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA-AM , PSC, CIU I PP PER PROMOURE EL REBOST SOLIDARI DE VACARISSES

2.- SOBREVINGUTS

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.

 

3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 26 DE SETEMBRE DE 2011, 3, 10, 17,24 i 31 D’OCTUBRE DE 2011, i 7 i 14 DE NOVEMBRE DE 2011.

3.2.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 265/2011, del 23/09, al 333/2011, del 15/11), (Medi Ambient, del 32/2011, del 10/10 al 40/2011, del 14/11), (Serveis Municipals , del 37/2011, del 26/09, al 42/2011, del 15/11), (Sanitat i Consum, del 45/2011, del 4/10, al 53/2011, del 10/11), (Urbanisme, el 171/2011, del 26/09, al 210/2011, del 17/11), (Ensenyament , del 19/2011,del 04/10, al 23/2011, del 07/11), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 16/2011, del 10/10, al 18/2011, del 11/11), (Seguretat Ciutadana i Emergències del 16/2011, del 22/09, al 26/2011, del 28/10), (Esports, del 7/2011, de l’11/10, al 9/2011, de l’11/11), (Comunicació, el 2/2011, del 29/09).

3.3.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 276/2011, DE 3 D’OCTUBRE, DE REVOCACIÓ DE DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS DE LES REGIDORIES D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS, I DE MOBILITAT TERRITORIAL, I NOVA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.

3.4.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 279/2011, DE 4 D’OCTUBRE, DE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE RÈGIM INTERIOR I DE SERVEI A LES PERSONES.

3.5.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 307/2011, DE 27 D’OCTUBRE, DE REVOCACIÓ DE DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS DE LES REGIDORIES DE JOVENTUT I D’INDÚSTRIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME, I NOVA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.

3.6.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 310/2011, DE 28 D’OCTUBRE, DE NOVA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER VACARISSES (V per V).

3.7.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 311/2011, DE 31 D’OCTUBRE, DE DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE RÈGIM INTERIOR I DE SERVEI A LES PERSONES.

3.8.-DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010.

3.9.-DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


Document

Ple ordinari de 26 de novembre de 2011


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats