Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 28 de juliol de 2011

ASSUMPTES TRACTATS:


1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIOL DE 2011.

2.-PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.

3.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMUNICACIÓ DE PARTICIPACIÓ EN EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ TERRASSA -VALLÈS OEST.

4.-PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 147/2011, DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS -ADMINISTRATIU NÚM. 223/2011 I NOMENAMENT D'ADVOCAT DEFENSOR

5.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’ACORDAR LES FESTES LOCALS DE VACARISSES PER A L’ANY 2012

6.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-ERC-CIU, RELATIVA A LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL•LEGIATS.

7.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-ERC-CIU, RELATIVA A LES RETRIBUCIONS I ASSIGNACIONS A PERCEBRE PELS CÀRRECS ELECTES.

II.- SOBREVINGUTS

1.-APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA DE DEBATRE UN ASSUMPTE NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCACÒRIA

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE FORMULAR AL•LEGACIONS A LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT D’EXTINCIÓ DE CONVENI DE COL•LABORACIÓ

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 11, 18 I 26 D’ABRIL DE 2011, 2, 9, 16, 23 I 30 DE MAIG DE 2011, 6, 8, 23 I 27 DE JUNY DE 2011, I 5, 11 I 18 DE JULIOL DE 2011.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 92/2011, del 13/04, al 212/2011, del 20/07), (Hisenda, del 71/2011, del 15/04, al 110/2011, del 08/06), (Medi Ambient, del 15/2011, del 18/04, al 26/2011, del 10/06), (Serveis Municipals -abans Obres i Serveis-, del 24/2011, del 15/04, al 31/2011, del 08/07), (Sanitat i Consum, del 23/2011, del 29/04, al 33/2011, del 01/06), (Urbanisme, el 86/2011, del 18/04, al 132/2011, del 20/07), (Ensenyament –abans Educació- , del 8/2011,del 18/04, al 13/2011, del 18/07), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat –abans Serveis Socials-, del 9/2011, del 15/04, al 13/2011, del 29/06, -abans Solidaritat i Cooperació- del 2/2011, de l’ 01/06, al 3/2011, del 03/06), (Joventut, del 5/2011, del 09/06, al 6/2011, del 29/06), (Seguretat Ciutadana i Emergències –abans Seguretat

3.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 192/2011, DE 8 DE JULIOL, DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, DE SERVEIS TERRITORIALS I DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.-DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

5.-INFORMES PRESIDÈNCIA.

6.- PRECS I PREGUNTES.Document

Ple ordinari de 28 de juliol de 2011


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats