Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 25 de març de 2010

ASSUMPTES TRACTATS:

 

I - PART RESOLUTÒRIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2010.

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DEL RESUM NUMÈRIC DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE VACARISSES, A 1 DE GENER DE 2010.

3.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

4.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA PER L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIES DE CREDITS I DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

5.- PROPOSTA DEL REGIDORA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA AL PLE D’ADHESIÓ A L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES EN EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL(ACM/FMC/CCOO/UGT)

6.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT D’APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTES SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT D’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT I EN LES PARCEL•LES NO EDIFICADES I ZONES VERDES.

7.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL CUC” DE VACARISSES

8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL XIC” DE VACARISSES

9.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE POLITIQUES D’IGUALTAT PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES PER UN NOU MODEL ECONÒMIC ECOLÒGIC I EQUITATIU

II.- SOBREVINGUTS

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 15 i 22 DE FEBRER DE 2010, i 1 i 8 DE MARÇ DE 2010.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 59/2010, DE 19 DE MARÇ.

4.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

5.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

6.- PRECS I PREGUNTES

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats