Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 31 de juliol de 2008

Temes tractats:

 

I.- PART RESOLUTORIA

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26/06/08.

 

2.- Proposta de la Regidora d'hisenda d'ampliació la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.

 

3.- Proposta de la Regidora d'imatge, informació i comunicació d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret, l'Institut Català de Tecnologia i la Fundació Jaume Bofill.

 

4.- Proposta de l'alcaldia de ratificació del Decret núm. 151/2008 de presentar recurs de cassació contra sentència.

 

5.- Proposta de l'alcaldia de denegació de revisió de conveni subscrit amb el grup Hera.

 

6.- Proposta de l'alcaldia de modificació de la relació definitiva i d'acceptació de mutu acord del preu just ofert per afectació de béns en l'execusió del projecte de col·lector d'aigües residuals al Torrent del Sellarès de Vacarisses.

 

7.- Proposta de la Regidora d'educació d'acceptació de subvenció per al sosteniment de l'escola bessol "El Cuc".

 

8.- Proposta del Regidor de cultura d'acordar les festes locals de Vacarisses per a l'any 2009.

 

9.- Proposta de la Regidora de participació ciutadana d'aprovació incial de l'ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Vacarisses.

 

10.- Proposta de la Regidora de Serveis socials d'aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vacarisses, sobre la xarxa d'informació de serveis socials d'atenció primària (XISSAP)

 

11.- Ratificació de la inclusió a l'ordre del dia de la proposta de l'alcaldia de l'aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració per a l'execusió del projecte "Millora de la infraestructura d'abastament en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars (Vallès Occidental )2ª fase.

 

12.- Proposta de l'alcaldia d'aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració per a l'execusió del projecte "Millora de la infraestructura d'abastament en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars (Vallès Occidental) 2ª fase.

 

II.- SOBREVINGUTS

 

1.- Declaració de la urgència.

 

2.- Proposta de la Regidora d'organització administrativa i recursos humans aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla de l'ajuntament de Vacarisses.

 

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

1.- Donar compte de les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local els dies 16, 25 i 30 de juny de 2008, i 7, 14 i 23 de juliol de 2008.

 

2.- Donar compte dels decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària (Alcaldia, del 130/2008, de 20/06 al 164/2008, de 25/07), (Hisenda, del 37/2008 , del 17/06 al 46/2008, de 25/07)(Serveis, del 51/2008, de 20/06 al 64/2008, de 23/07), (Urbanisme, del 140/2008, de 20/06, al 158/2008, de 21/07), (Sanitat i Consum, del 46/2008, de 20/06, al 48/2008 de 15/07), (Educació, del 2/2008, de 25/06, a l‘ 11/2008, de 22/07), (Serveis Socials, del 3/2008, de 30/06, al 4/2008, de 24/07).

 

3.- Donar compte del nomenament de personal funcionari i de la contractació de personal laboral.

 

4.- Informes presidència

 

5.- Precs i preguntes.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats