Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Autoritzacions de tala d'arbres

Descripció

Procediment administratiu que permet atorgar autorització per a la tala d'arbres.

 

Es tramiten com a llicència d’obra menor. Cal indicar el nombre d’arbres a talar i el diàmetre dels mateixos.

Caldrà donar compliment a l'establert a l'article 24 del títol sisè de l'Ordenança per a l'edificació sostenible i de la qualitat ambiental, conservant un arbrat mínim consistent en 1,5 arbres per cada 100 m² de parcel·la.

 

En funció del diàmetre dels arbres a talar, i atenent l’esmentat en l’apartat 2.3 de l’annex que se cita a l’article 9 de l’ordenança fiscal número 5 d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, resultarà el pressupost a aplicar:

  • Arbre petit diàmetre 0 a 20 cm: 150€/arbre
  • Arbre mitjà diàmetre 20 a 40 cm: 300€/arbre
  • Arbre gran diàmetre superior a 40cm: 600€/arbre

A l’hora de presentar la sol·licitud, es liquidarà la taxa corresponent a l’1,2% respecte al pressupost resultant. Juntament amb la concessió de la llicència, es generarà una liquidació aplicant un impost del 3,9% al pressupost resultant.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Documentació que cal aportar

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament, per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi. Ha de constar el motiu pel qual es pretén fer la tala d'abres i el número d'arbres que es pretén talar.

  • Instància tipus
  • Plànol d'emplaçament o croquis de la parcel·la, assenyalant la situació dels arbres.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats