Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Assabentat d'obres menors

Descripció

Comunicació d'obres que no requereixin llicència i que formin part del següent llistat:

 • Els treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior d’un solar (excepte la tala d'arbres)
 • Els canvis de paviments en cobertes planes, terrats i balcons
 • Instal·lació de persianes enrotllades
 • Reparació de desguassos pluvials
 • Revocar i pintar façanes i voladissos
 • Revestiments interiors (revocar, esquitxar, enguixar, enrajolar, etc.) i col·locació de sòcols
 • Formació de regates (cales) en interiors que no afectin parets mestres, per a canonades d’aigua, gas, electricitat i altres instal·lacions domèstiques
 • Canviar canonades i desguassos a l'interior de les edificacions
 • Reparar i reconstruir cels rasos, i canviar safareigs, sanitaris i cuines
 • Canviar graons d’escales
 • Reparar tranca aigües en teulades i cobertes, reconstruir la canal tortugada i reparar baranes en terrats
 • Col.locar reixes a les finestres i rases a la façana, sense que impliquin sortits a les voreres
 • Canviar paviments existents en habitatges
 • Les reformes en cuines i banys que no impliquin modificacions en l’estructura ni en la distribució
 • Canviar rajoles o revestiments verticals
 • Canviar baranes exteriors en general
 • Instal·lació d'antenes

En el cas que les obres s'hagin de dur a terme en un edifici que formi part de qualsevol Catàleg o en edificis singulars, el Servei d'Obres determinarà el tipus de llicència a tramitar, per la qual cosa queden excloses de la tramitació de l'Assabentat d'obres menors.

Documentació

No cal presentar cap documentació, només acudir a l'Oficina de Serveis Tècnics i emplenar l'imprès específic.

Si s'han de pintar façanes, caldrà especificar, en el moment de fer la petició, el color triat, dins la gamma dels ocres i terrosos.

Preu

En el moment d’aquesta comunicació, caldrà abonar a l’Ajuntament la pertinent taxa legalment establerta (10,58 €).

Observacions

Aquest es un tràmit immediat.

Cal que el ciutadà llegeixi atentament les condicions que s'especifiquen en aquest document, ja que està obligat a complir-les.

Condicions

 • Si per a la realització d’aquestes obres cal ocupació de la via pública, s’ha de sol·licitar l’autorització corresponent per a l’esmentada ocupació.
 • Si per a la realització d’algunes de les obres descrites, cal menester el muntatge de bastides, aquestes tindran la consideració d’obres menors.
 • La comunicació d’aquesta ocupació s’ha de fer mitjançant l’imprès oficial i caldrà adjuntar-hi, si s’escau, un plànol d’emplaçament a escala 1:1000 i, necessàriament, una fotografia (no polaroid).
 • Si en el termini d'un mes, a comptar des de la presentació de la comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.
 • Durant l'esmentat termini, l'administració ha de requerir, si s'escau, el titular de les obres o de l'activitat als efectes següents:
  • Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada, o
  • perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicencia preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que estableix aquesta ordenança.

En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat suspèn el còmput del termini d'un mes abans esmentat.

 • La duració d’aquest tipus de llicència té una DURACIÓ DE TRES MESOS, transcorreguda la qual, i en cas de no haver-se executat totalment les obres, cal efectuar una nova comunicació.
 • Serà obligatòria la col·locació del rètol anunciador de l'obra facilitat per l'Ajuntament abans del seu inici.


El pot fer

El mateix propietari o un representant.


Presencial

Documentació que cal aportar

No cal cap documentació específica; si s'escau, es demanarà algun detall de què es pretén fer.

Instància tipus


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats