Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Comunicació prèvia per a instal·lacions solars fotovoltaiques

Termini

És un permís que s’entrega de forma pràcticament immediata.


Normativa

Regulada a l’Ordenança per a la regulació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Vacarisses. 


Presencial

Documentació que cal aportar

Quan es vol fer la instal·lació d’unes plaques solars, s’ha de fer una comunicació prèvia a l’Ajuntament, mitjançant instància genèrica, i s’ha d’adjuntar la següent documentació:

  • Model de Comunicació Prèvia
  • Memòria tècnica de la instal·lació
  • Model de declaració responsable de l’empresa instal·ladora degudament signat i segellat
  • Pressupost detallat de la instal·lació (base imposable de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres - ICIO)
  • Certificat de solidesa estructural i ancoratge de les plaques a la coberta, emès per tècnic competent

L’ICIO, en aquest cas, està bonificat al 95% en un intent de l’Ajuntament d'afavorir les energies renovables.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats