Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Comunicació prèvia per a instal·lacions solars fotovoltaiques

Termini

És un permís que s’entrega de forma pràcticament immediata.


Normativa

Regulada a l’Ordenança per a la regulació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Vacarisses. 


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Documentació que cal aportar

Quan es vol fer la instal·lació d’unes plaques solars, s’ha de fer una comunicació prèvia a l’Ajuntament, mitjançant instància genèrica, i s’ha d’adjuntar la següent documentació:

  • Model de Comunicació Prèvia
  • Memòria tècnica de la instal·lació
  • Model de declaració responsable de l’empresa instal·ladora degudament signat i segellat
  • Pressupost detallat de la instal·lació (base imposable de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres - ICIO)
  • Certificat de solidesa estructural i ancoratge de les plaques a la coberta, emès per tècnic competent

L’ICIO, en aquest cas, està bonificat al 95% en un intent de l’Ajuntament d'afavorir les energies renovables.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats