Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial

Descripció

És el règim d’intervenció municipal al qual se subjecta l’obertura d’un establiment públic de règim especial.

 

Aquesta llicència l’atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d’intervenció serà l’autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l’ajuntament afectat.

 

Els establiments oberts al públic de règim especial són aquells amb horari especial i que poden romandre oberts al llarg de tot el dia, preveient 2 hores de tancament, cada 24 hores.


El pot fer

La persona física o jurídica que, complint amb les condicions i requisits especials, vol posar en funcionament un establiment de règim especial o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Silenci administratiu

Opera en el termini de 6 mesos des que es va presentar la sol·licitud de llicència.


Obligacions econòmiques

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


Normativa

-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
-Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
-Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Documentació que cal aportar

1. La sol·licitud de la llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.


2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

 

3. Per tal que els serveis tècnics municipals puguin informar, amb caràcter previ a qualsevol altre tràmit, la compatibilitat de l'activitat amb les normes legals o reglamentàries urbanístiques i amb el planejament urbanístic aplicable, el projecte tècnic haurà d’incorporar de manera diferenciada de la resta la documentació, la següent:

a.1) Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
a.2) Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
a.3) Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

a.4) Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

 

4. Memòria de seguretat si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.

 

5. Pla d’autoprotecció, si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.

 

6. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

 

7. Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

 

8. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.

 

9. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat, que acrediti disposar dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Reglament de la Llei 11/2009.

 

10. Acreditar el compliment de les condicions i requisits específics per a l’establiment de règim especial, aquests, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser elaborats i presentats de forma independent al projecte:

a) Disposar del servei de vigilants de seguretat privada següent:

- D'1 a 500 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada.
- De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 2 vigilants/es de seguretat privada.
- De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 3 vigilants/es de seguretat privada.
- A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada més per cada 1.000.

b) Disposar del personal de control d'accés següent:

- D'1 a 150 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a d'accés.
- De 151 a 500 persones d'aforament autoritzat: 2 controladors/es d'accés.
- De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 3 controladors/es d'accés.
- De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 4 controladors/es d'accés.
- A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a més per cada 1.000.

c) Disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament.

d) Disposar d'un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat. (Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d'aquest requisit si l'estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l'existència i l'ús de serveis de transport col·lectiu i la suficiència de places d'aparcament en la proximitat de l'establiment).

e) Justificar que no hi ha persones residents en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. (Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l'existència de mesures d'aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l'establiment).

f) Justificar que no hi ha centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot eximir del compliment d'aquest requisit si es garanteix que el local roman tancat des d'una hora abans de l'obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l'horari lectiu o d'ús dels serveis esmentats.

g) Acreditar mitjançant un apartat específic del projecte que l'establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d'aquests, no ha d'interferir en l'activitat econòmica i social de la zona afectada.

 

11. Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

 

12. Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca o local, si és el cas.

 

13. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.

 

14. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.

 

15. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.

 

16. Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats