Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Declaració responsable d'obertura

Descripció

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

 

Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

 

Requisits previs
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per la prestació del servei. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.


El pot fer

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Termini

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.


Obligacions econòmiques

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.


Normativa

-Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
-Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Documentació que cal aportar

Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat, amb el qual declara responsablement de l'inici o modificació de l'activitat:

 • Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l’activitat.
 • Que es disposa d'un certificat tècnic, signat per un tècnic competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l'establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
 • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
 • Que es disposa de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixi el risc de l'activitat per les quanties que estableixen en la normativa vigent, comprometent-se que estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant la permanència d'aquest.
 • Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que les dades consignades a la declaració són certes.
 • Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta declaració.
 • Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats