Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables

Descripció

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives. Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

 

Requisits previs
  • Haver obtingut l’autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables, si és el cas.
  • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


El pot fer

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Es podrà fer a través de representant legal, amb declaració de la representació amb la qual s’actua.


Obligacions econòmiques

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


Normativa

-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
-Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
-Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Documentació que cal aportar

  • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
  • Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleix els requisits establerts per l’Ordenança i la normativa vigent d’aplicació.
  • Autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables.
  • Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.
  • Informe i certificació de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
  • Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.
  • Declaració responsable de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats