Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Empadronament

Descripció

El tràmit es pot fer de manera presencial amb cita prèvia a les oficines de l'Ajuntament, o de manera telemàtica a través d'e-Tram.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ PERSONAL QUE CAL APORTAR

Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, inclosa la persona que realitza la representació (si escau), segons sigui el cas:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport.

 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport i, si no el tenen, document d'identitat del país d'origen (en cas d'aportar certificat NIE, aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).

 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport. En el cas de persones del Regne Unit, també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea.

 

CAL SABER QUE:

 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.

 • Estrangers majors de 14 anys: targeta de residència o passaport i si no el tenen, document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document, només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). En el cas de persones del Regne Unit, també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea. Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels tutors legals, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels tutors legals on constin incloses totes les dades del menor.

 • Estrangers menors de 14 anys: llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor, i, si en tenen, targeta de residència o passaport (en el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea) o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document, només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

 

DOCUMENTACIÓ PER A PERSONES AUTORITZADES / REPRESENTANTS

 • Autorització expressa, datada i signada, per a la delegació de dit tràmit. En cas d'unitats familiars (parella i fills en comú), aquesta autorització també és obligatòria per a tots els majors d’edat.

 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.

 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 

DOCUMENTACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A MENORS D’EDAT QUAN S’EMPADRONIN AMB NOMÉS UN DELS TUTORS LEGALS O AMB TERCERS, segons sigui el cas:

A banda de les documentacions personals, tant dels tutors legals i dels menors, com dels possibles representants (si s’escau):

  1. En casos de separació o divorci caldrà aportar:

a.1. Amb resolució judicial en condició de Guarda i Custòdia compartida on s’indica l’habitatge d’empadronament:

 • Document de Resolució judicial.

a.2. Amb resolució judicial en condició de Guarda i Custòdia compartida on no s’indica l’habitatge d’empadronament:

 • Autorització datada i amb signatura original del tutor legal que no s’empadroni amb el menor o d’ambdós tutors legals si l’empadronament és amb tercers, conforme estan d'acord en la seva inscripció, i acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós.

 • Document de Resolució judicial.

Excepcionalment, en aquells casos en què algun dels tutors manifesti que no s’ha pogut aconseguir la signatura de l’altre, caldrà aportar la Declaració Responsable de progenitor/a per a la inscripció o canvi de domicili, signada per la persona peticionària, amb documents d’identificació personal de la persona peticionària i del/s menor/s d’edat.

 

a.3. Amb resolució judicial que atorga Guarda i Custòdia en exclusiva:

 •  El tutor legal sol·licitant haurà d’aportar una declaració responsable, indicant que té atribuïda en exclusiva la guarda i custòdia del menor.
 • Document de Resolució judicial.

a.4. Separació de fet o sense resolució judicial:

 • Autorització datada i amb signatura original del tutor legal que no s’empadroni amb el menor o d’ambdós tutors legals si l’empadronament és amb tercers, conforme estan d'acord en la seva inscripció, i acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós.

  1. Famílies monoparentals, persones vídues, etc.:

 • Llibre de família o documents equivalents.

  1. Altres situacions:

 • Documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar obligatòriament a la documentació de l’expedient.

En els casos en què els menors s’empadronin únicament amb tercers, aquests últims han d’adjuntar la seva documentació personal i confirmar -amb signatura original- que estan d’acord amb dit empadronament.

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL DOMICILI A ON ES FA LA INSCRIPCIÓ AL PADRÓ, SEGONS SIGUI EL CAS:

En cas de no ser propietari/a o arrendatari/a de la finca:

 •  DNI/NIE o passaport vigent.
 • Autorització datada i signada pel propietari/a o arrendatari/a de la finca i còpia del seu DNI o documentació personal vigent.

 • Còpia de l’escriptura de la compra de la finca o acceptació d’herència o últim IBI pagat (en cas d’habitatge de propietat).

 • Contracte de lloguer vigent (en cas d’habitatge de lloguer).

En cas que la persona a empadronar no pugui personar-se a les oficines de l’Ajuntament i no faci la sol·licitud a través de la seu electrònica:

 •  Qui vingui a empadronar a la persona interessada, haurà de portar la documentació vigent d’ambdós i una autorització signada i datada per la persona interessada conforme autoritza a realitzar aquest tràmit en nom seu.
 • Documentació de la finca (en els anteriors punts de referència).

 

CAL SABER QUE:

 • Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari, s'haurà d'aportar l'original i una traducció jurada o feta pel consolat.

 


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats