Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència per a la conducció i tinença de gossos i animals potencialment perillosos

Descripció

Els posseïdors i/o conductors d'aquests animals (únicament per a persones majors de 18 anys) estan obligats a disposar d'una llicència específica i a mantenir-los en instal·lacions adients.

Les llicències s'hauran de sol·licitar a l'Ajuntament on resideixi habitualment l'animal i tindran una vigència de cinc anys prorrogables per cinc més.


Caldrà aportar una descripció del lloc on habitarà l'animal, indicant els metres quadrats que té el recinte específic o, en cas contrari, indicar els metres quadrats de què consta la finca i l'alçada de les tanques o parets del seu perímetre. Així mateix, les instal·lacions s'hauran de senyalitzar amb una placa que avisi que, dins de la finca, resideixen gossos potencialment perillosos.

 

Els tràmits sobre la tinença i conducció d'aquests gossos comportaran el pagament de la taxa corresponent a la tresoreria de l'Ajuntament.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Per telèfon

Observacions

Si tens alguna qüestió per aclarir o algun dubte, pots posar-te en contacte amb el servei de gestió de gossos i animals potencialment perillosos.


Telèfon

93 835 90 02


Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de les 10 a les 13 h


Presencial

Documentació que cal aportar

  • Fotocòpia del DNI i fotografia tipus carnet del propietari, fotografia de l'animal (cos sencer) i cartilla veterinària amb núm. de microxip.
  • Certificat de penals (l'imprès s'obté a l'estanc i se sol·licita al C/ Pau Claris, 156 de Barcelona.
  • Certificat conforme no ha estat sancionat per faltes greus o molt greus (C/ Doctor Roux, 80 de Barcelona - Delegació de Medi Ambient de la Generalitat).
  • Certificat de capacitats físiques i aptituds psicològiques, emès per un centre de reconeixement oficial.
  • Pòlissa d'assegurança de cobertura no inferior a 150.253€ de Responsabilitat Civil, on constin les dades de l'animal i el número de xip.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats