Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Sol·licitud llicència primera ocupació

Descripció

Cal veure l’Ordenança municipal reguladora de l’atorgament de llicències de primera ocupació, que va entrar en vigor en data 25 d’abril de 2008. A l’article 4 d’aquesta ordenança, es regula la sol·licitud de la llicència. 

 

Article 4. Sol·licitud de llicència

 

1. La llicència de primera ocupació l'han de sol·licitar els interessats dins del mes següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes, l'obra es considera acabada quan el director facultatiu lliura un certificat en què s'acredita, a més de la data d'acabament, el fet que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat, les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edifici o instal·lació estan en condicions de ser utilitzats.

 

2. Els interessats en obtenir la llicència de primera ocupació d'un edifici o instal·lació han de presentar una instància dirigida a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Vacarisses, que haurà de contenir les següents dades:

  • Nom i cognoms de l'interessat o, en el seu cas, la persona que el representa, així com la identificació del lloc que s'assenyala a efectes de notificacions
  • Identificació de l'edifici o instal·lació respecte de la qual se sol·licita la primera ocupació o instal·lació
  • Lloc, data i firma del sol·licitant o del seu representant 

3. Els interessats hauran d’acompanyar la instància dels següents documents:

  • Certificat de final d'obra expedit pel director facultatiu de la mateixa i, en el seu cas, de la urbanització, d'acord amb el projecte tècnic aprovat
  • Justificant d'haver sol·licitat l'alta de l'impost de béns de naturalesa urbana o la seva modificació
  • Dues fotografies de l'edifici i del seu entorn, i una dels vials adjacents, de dimensions 10 x 15 cm.
  • Per a aquells edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació que estableix l'article 2 del Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis i de telecomunicacions, cal aportar la certificació que acredita la presentació del projecte tècnic, del butlletí d'instal·lació i, si és el cas, del certificat d'instal·lació, que ha d'emetre el responsable del Registre d'ICT, adscrit a la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions, de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
  • En el cas que l'ús de l'edifici sigui el d'habitatge, el manual d'ús i manteniment de l'edifici, d'acord amb el que estableix l’article 7 del Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici
  • Plànols de modificacions efectuades durant l'obra i no reflectides a la llicència, si s’escau. Aquestes modificacions hauran de ser informades favorablement pel tècnic municipal corresponent abans de l'obtenció de la llicència
  • Certificat original de recepció i gestió de les terres i els residus de la construcció, en un abocador autoritzat segons el que estableix el Decret 201/1994 de la Generalitat 

4. L'interessat quedarà subjecte al pagament de la taxa, que serà abonada d’acord a l’Ordenança fiscal corresponent. L’any 2011, l’import d’aquesta taxa és de 83,60 €.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.


Documentació que cal aportar

Instància tipus


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats