Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència per a la instal·lació de rètols

Descripció

Autoritzar la instal·lació de rètols a un espai i/o edifici.

Preu

Les taxes a liquidar del projecte a l’any 2013 (percentatges aplicables sobre el Pressupost de Referència del projecte) són:

  • 3,9% en concepte d'impost
  • 1,2% en concepte de taxa (quantitat resultant que s'ha de liquidar en el moment de registrar d'entrada la llicència en qüestió)
  • 0,6 % en concepte de fiança d'obres (quantitat retornable a la finalització de l'obra, aportant el certificat de final d'obra emès pels tècnics)
  • 15,21 € en concepte de placa d’obres

Duració

1 any, amb possibilitat de pròrroga.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament les pertinents taxes legalment establertes.


Documentació que cal aportar

  • Instància oficial de l’Ajuntament
  • Memòria explicativa dels tipus de rètol, materials que s’han d’utilitzar, cromatismes, característiques i cost estimatiu
  • Fotografia de l’espai i/o edifici on es preveu la instal·lació del rètol, que permeti apreciar-ne l'impacte urbanístic i estètic. No s’acceptaran fotografies de revelat instantani
  • Plànol acotat o croquis de la instal·lació del rètol prevista, a escala 1:100, amb suficient detall que permeti comprovar el compliment de la normativa vigent
  • Autorització del propietari del terreny, edifici o base on se suporti la instal·lació del rètol


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats