Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència d'obres menors

Descripció

Preu

Les taxes a liquidar en un projecte d’obres a l’any 2013 (percentatges aplicables sobre el Pressupost de Referència del projecte) són:

  • 3,9% en concepte d’impost
  • 1,2% en concepte de taxa (quantitat resultant que s’ha de liquidar en el moment de registrar d’entrada la llicència en qüestió)
  • 0,6 % en concepte de fiança d’obres (quantitat retornable a la finalització de l’obra, aportant el certificat de final d’obra emès pels tècnics)
  • 15,21 € en concepte de placa d’obres
  • Fiança de runes i terres, en aplicació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que estableix l’import de la fiança en 11€ per tona, amb un mínim de 150€

Duració

1 any, amb possibilitat de pròrroga.

Observacions

En el cas que el construcctor fos el mateix promotor, s'hauria d'afegir l'imprès de responsabilitat que s'adjunta.


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi. En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament la pertinent taxa legalment establerta (1,2% del Pressupost de Referència).


Documentació que cal aportar

  • Instància oficial de l'Ajuntament
  • Projecte tècnic duplicat, visat pel corresponent Col·legi Professional, si s'escau (Art. 30 de l'Ordenança Urbanística per veure quins documents han de formar, com a mínim, el projecte tècnic)
  • Full d’assumeix de l’arquitecte, si s'escau
  • Full d’assumeix de l’aparellador, si s'escau
  • Fitxa de característiques del Col·legi d’Arquitectes, a efectes de determinar el pressupost de referència del projecte sobre el qual es donarà la llicència, si s'escau, o valoració del cost d'execució de les obres per tal de poder calcular-ne les taxes

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats